Autormi návrhu nového gréckokatolíckeho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne sú: 
Ing. arch. Milan Červeňák
Doc. Ing. arch. Juraj Havaj, CSc.
Ing. arch. Igor Antalík

  • 1a
  • 2a
  • 3a

  • 4a
  • 5a
  • 6a

  • 7a
  • 8a


FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

 
Je chvályhodné, že v krajskom meste Trenčín s takmer 60 000 obyvateľmi, z čoho je sotva 600 gréckokatolícky veriacich, sa podarilo Cirkvi zakúpiť pozemok v širšom centre mesta. Šesťsto obyvateľov je iba niečo vyše jedného percenta z celkovej populácie mesta, ale 600 obyvateľov je veľkosť jednej priemernej slovenskej dediny a tá si už zaslúži mať vlastný chrám.                                                
 
U r b a n i s t i c k é   r i e š e n i e                                                           
 
Na splnenie požiadaviek zadania (pastoračné centrum, farský úrad a vlastný chrám) je pozemok na rohu ulíc 1. mája a Električnej o výmere 631 m2, pritesný. Pri sčítaní všetkých požadovaných plôch celého komplexu, vychádza minimálna zastavaná plocha 605 m2, čo tvorí takmer 96 % celkovej plochy pozemku. Kolektív autorov aj napriek spomenutým problémom sa všemožne snažil vyhovieť všetkým požiadavkám súťažných podmienok.
Pri zákonnom dodržaní minimálnych odstupov od ciest a susedného pozemku boli na plochu umiestnené požadované objekty, resp. priestory. Požadovaná orientácia chrámu východ – západ bola dôsledne dodržaná t.j. vstup tradične pod vežou zo západu s orientáciou oltárnej časti na východ. Predovšetkým s ohľadom na priestorovú stiesnenosť autori návrhu pristúpili po vzore západných tendencií, ale v poslednom čase aj u nás (v Bratislave napr. Saleziáni, kostol Panny Márie Pomocnice Kresťanov alebo kostol sv. Vincenta de Paul),  k umiestneniu pastoračných priestorov v podzemí chrámu.
Samostatne stojaci objekt fary obsahuje okrem bytu správcu farnosti a jeho kancelárie hosťovské ubytovanie. Z objektu fary do sakristie chrámu je navrhnuté priame, prekryté prepojenie. Objekt chrámu je podľa požiadaviek zokruhovaný po celom obvode (v prípade oplotenia) v minimálnej šírke 2 metrov.
Na pozemku zo strany Ulice 1. mája sú navrhnuté 4 parkovacie miesta, pričom jedno je určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
 
D i s p o z i č n é   r i e š e n i e
 
Pôdorysne sa chrám blíži, dnes často požadovanej centrálnej dispozícii, evokujúc zároveň formu kríža. Už aj z tých dôvodov objekt fary nie je spojený s  chrámom. Ten je dispozične i priestorovo podľa požiadaviek rozdelený na dve základné časti a to na chrámovú loď  a na svätyňu.
pôdorys - 1. nadzemné podlažie

Pôdorys - 1. nadzemné podlažie
 

Hlavný vstup je situovaný z neďalekej križovatky. Do chrámu je predpokladaný čelný nástup exteriérovým schodiskom a rampami z oboch strán chrámu. Tým sa dodrží norma vyžadujúca bezbariérový prístup do budovy. Zo zádveria je na jednej strane nástup na schodište vedúce do suterénnych priestorov,  ako aj na chór. Na druhej strane zádveria sa nachádza pohotovostné sociálne zariadenie navrhnuté aj pre imobilných návštevníkov, za ktorým je situovaná miestnosť pre upratovačku a spovedeľnica prístupná z chrámovej lode.
Svätyňa (presbytérium) je od chrámovej lode oddelená ikonostasom drevenej konštrukcie. Prirodzená farebnosť dreva, prípadné morenie, bude totožné s ostatnými drevenými súčasťami chrámového interiéru napr. podhľad, lavice a pod. V polkruhovej apside, evokujúcej apsidu starokresťanských bazilík, je umiestnený kubický (kamenný) oltár, resp. obradný stôl. Na svätyňu je zo strany fary napojená prechodná sakristia, zrkadlovo oproti je sklad liturgických predmetov, ktorý môže byť alternatívne využívaný ako sakristia pomocného bohoslužobného personálu.
Pred ikonostasom sa nachádza solea s ambónou. Táto časť kvôli lepšej viditeľnosti je vyvýšená o výšku schodišťového stupňa cca 150 mm - praktický prvok aplikovaný už v starokresťanských bazilikách. Cez vlastnú loď chrámu, od vstupného zádveria až po oltár vedie 2000 mm široká chodba. Chodby po okrajoch, pri obvodových múroch lode sú široké 1200 mm.
pôdorys - 2. nadzemné podlažie

Pôdorys - 2. nadzemné podlažie
 

Na poschodí, resp. galérií sa okrem skladových priestorov nachádza chór, priestor pre eventuálny chrámový zbor, na čele s kantorom chrámu.
Priestor chóru umožňuje 26 miest na sedenie a cca 14 miest na státie pričom kapacita chrámovej lodi je 72 miest na sedenie a vo vstupnej časti chrámu (pod chórom) 28 na státie. Spolu to tvorí 98 miest na sedenie a 42 na státie. Požadovaná celková kapacita 130 miest je teda s určitou rezervou dodržaná.

pôdorys - podzemné podlažie

Pôdorys - Podzemné podlažie


 
Pastoračné centrum je umiestnené do čiastočne podpivničených priestorov chrámu. Prístup je schodiskom zo zádveria chrámu, resp. bočným vstupom z exteriéru. Pohyb po schodoch pre návštevníkov s obmedzenou schopnosťou pohybu je zabezpečený  šikmou schodiskovou plošinou. Schodisko je možné uzamknúť a tým pádom prevádzky Chrámu a pastoračného centra nie sú na sebe závislé. Ústredným priestorom je univerzálna pastoračná miestnosť s krstiteľnicou situovanou pod oltárom. S priestorom je spojená kuchynka so skladom. Nachádza sa tu aj knižnica a samostatné sociálne zariadenia.
 
V dvojpodlažnom objekte fary je umiestnený byt správcu farnosti a kancelária. Hlavný vstup je situovaný z Električnej ulice, z ktorého je zas prístup do kancelárie farnosti a do dennej časti bytu, t.j. do kuchyne s jedálňou a do obývacej izby s malou terasou orientovanou na juh. Z bytu je priame prepojenie do sakristie chrámu. Na poschodie do nočnej časti vedie (spálne a kúpeľňa)  jednoramenné schodisko.
 
A r c h i t e k t o n i c k ý   v ý r a z
 
V priebehu celého riešenia sa kolektív autorov snažil o moderné riešenie zadania, pritom s maximálnym  rešpektovaním tradičných hodnôt východného obradu, tak aby objekt chrámu niesol všetky známky byzantskej architektúry. Pri hľadaní pôdorysného tvaru chrámu sa autori inšpirovali hlavne formou centrálnych dispozícií, cez kruh a šesťuholník až po jednoduchý štvorec. V každom prípade je zohľadnená dobrá akustika a viditeľnosť a tým možnosť čo najviac priblížiť veriacich k oltáru, resp. k celebrantom.
Nakoľko sa objekt chrámu nachádza na križovatke hlučných ulíc, interiér je primárne osvetlený úzkymi oknami tiahnucimi sa po celej fasáde a pod hlavnou kupolou resp. nad apsidou.
Architektonický výraz stavbe dodáva najmä prienik dvoch valených klenieb v tvare gréckeho kríža. V ťažisku prieniku klenieb je umiestnená kupola.
Pri formovaní hmoty a jej vizuálnej stránky bol hlavný dôraz kladený na západnú a teda čelnú fasádu. Do nej, nad hlavný vstup, je zakomponovaná dominantná veža s trojicou zvonov. Nástup do chrámu, ako aj celé prízemie bolo z dôvodu,  okrem už spomenutej malej plošnej výmery pozemku, čiastočného presvetlenia suterénnych priestorov a vyššej hladiny podzemných vôd zvýšené. Nie v malej miere to prispelo aj k patričnej dôstojnosti vstupu i hmoty chrámu ako celku.
 
Tvar veže je prispôsobený charakteru architektúry gréckokatolíckej cirkvi. Je na nej zakomponovaný typický prvok objavujúci sa v celom priebehu dejín v sakrálnej architektúre východných cirkví – cibuľovitá strecha. Tá sa na objekte chrámu opakuje ešte niekoľkokrát, pričom najväčšia a najdominantnejšia je umiestnená v strede objektu, nad chrámom. Zvony umiestnené v strednej časti veže svojim hlaholom oznamujú svetu dobrú zvesť (evanjelium).
 
Pri tvorbe objektu fary šlo o to, aby svojou  formu, resp. vážnosťou exteriéru  vyjadroval svoj obsah a poslanie, líšiace sa aspoň čiastočne od bežných mestských víl. Aby pôsobil dôstojne, ale aby sa nesnažil konkurovať susediacemu Božiemu chrámu a zároveň svojou kompozíciou s chrámom  čo najviac spolupôsobil a vytváral tak očakávanú harmonickú jednotu.

     Autori návrhu
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.