3. pôstna nedeľa - Krížupoklonná  


• V nasledujúcom období sv. liturgie v Trenčíne budú podľa rozpisu Bohoslužieb.

• V Novom Meste nad Váhom bude pôstna večiereň v utorok 21.3.2017.

•  V pondelok 27. februára sa začal Veľký pôst pred Paschou. Paschu tento rok budeme sláviť 16. apríla 2017. Počas pôstneho obdobia budeme mať pozmenený liturgický program a pôstnu disciplínu nasledovne:
Liturgický program počas pôstu:
Každú nedeľu - sv. liturgia sv. Bazila Veľkého v svojom čase.
Pondelok a štvrtok v Trenčíne a v utorok v Novom Meste n/V. pôstna večiereň s pôstnou kázňou
Streda a piatok - liturgia vopred posvätených darov o 18:00 hod.
Sobota vo veľkom pôste - sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho (čas a miesto podľa oznamov). Počas zádušných sobôt po zádušnej sv. liturgii  panychída za našich zosnulých s hramotami.
Pondelky, utorky a štvrtky Veľkého pôstu sú plne aliturgické dni.

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku počas Štyridsiatnice

• Počas pôstnych nedieľ (1. - 5. pôstnu nedeľu) sa v areáli kalvárie na pútnickej Skalke modlí pobožnosť krížovej cesty o 15:00 hod. Vždy si modlitbu pripraví iná farnosť. V nedeľu 19. marca 2017 modlitbu povedie naša farnosť. Srdečne Vás pozývame.

• V piatok a sobotu (24.3.2017 - 25.3.2017) bude v Diecéznej svätyni na Skalke nepretržitá eucharistická adorácia – pôstna iniciatíva 24 hodín pre Pána.  Adorácia začne v piatok 24. marca sv. omšou o 16:00 a skončí v sobotu 25. marca o 16:00. Počas piatkového večera a soboty bude stále možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Príďte aj vy na osobné stretnutie s Pánom a prežite čas milosti, v ktorom sa On chce dotknúť našich sŕdc.

•  Kampaň 25.marec - Deň počatého dieťaťa

Myšlienku úcty ku každému životu je možné podporiť nosením bielej stužky – symbolu kampane – v období od 25. marca do 15. apríla, ale aj počas celého roka.
Prečo biela stužka? Biela stužka symbolizuje nevinnosť a bezbrannosť. Také sú aj deti, zvlášť tie nenarodené. Nemajú hlas, ktorým by bránili svoje základné ľudské právo, právo na život. Nosením bielej stužky môžeš byť aj ty tým hlasom.
Deň počatého dieťaťa je aj tvojím sviatkom
Život človeka začína počatím, preto je Deň počatého dieťaťa sviatkom každého z nás. Pri tejto príležitosti môžeš osláviť svoje „počatiny“, a tak máš o jeden osobný sviatok v roku viac.

25 marcom začína druhý ročník projektu "9 mesiacov za život".

Pri tejto príležitosti Vás pozývajú koordinatori 9MZŽ na modlitbový pochod ku Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Stretneme sa 25.3. 2017 na parkovisku pri Daňovom úrade v Trenčíne  o 10:00 hod. odkiaľ sa presunieme k Fakultnej nemocnici
 Už 60 rokov nie každému je dopriate narodiť sa. Naša iniciatíva chce byť obhajobou najbezbrannejších: DOPRAJME KAŽDÉMU NARODIŤ SA!
 
Každý piatok o 15:30 hod. pred FN v Trenčíne prebiehajú modlitby za deti, ktoré sa nemohli narodiť, za rodičov týchto detí i za zdravotníkov, ktorí tieto potraty vykonávajú, uvítame ďalších nových modlitebníkov.

•  2 % pre farnosť:  V tomto roku je opäť možnosť podporiť pastoračné aktivity v našich farnostiach Trenčín a Prievidza poukázaním 2 % (resp. 3%) z Vašich daní. Ak sa tak rozhodnete urobiť, môžete daň poukázať prostredníctvom o.z. Stauros Bratislava (občianske združenie fungujúce pri našej gréckokatolíckej farnosti v Bratislave), s ktorým máme dohodnutú spoluprácu.

Prosíme Vás o nahlásenie sumy 2%, aby sme ich v o.z. Stauros vedeli identifikovať pre nás. Veľká vďaka už vopred, za Vašu ochotu. Potrebné tlačivá sú TU.

Od 26.9.2016 začínajú večerné mládežnícke sv. omše v kostole Notre Dame v Trenčíne (o 19:00) a plná prevádzka Univerzitného pastoračného centra na Sihoti. Nový letak s informáciami je na webovej stránke Upc Trenčín.
O aktivitách Univerzitného pastoračného centra na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa študenti môžu informovať na webovej stránke UPC: www.upctn.sk

• Oznamy Pútnického miesta Skalka: čas slávenia bohoslužieb, pozvánky na stavovské púte i informácie o ďalších podujatiach na Skalke môžete nájsť TU.

Pútnicka sezóna na Skalke sa začína v sobotu 4. marca 2017, odkedy opäť budú slávené pravidelné sv. omše v diecéznej svätyni na Skalke v soboty a v nedele o 16:00 hod.

Zároveň oznamujeme, že na kvetný a veľkonočný víkend (v sobotu aj nedeľu) sv. omša na Skalke nebude.

Počas pôstnych nedieľ (1. - 5. pôstnu nedeľu) vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 15:00 hod, ktorá sa bude konať v areáli kalvárie na Skalke.

Milí priatelia a priaznivci pútnického miesta Skalka!

Milodary:

Na stavbu cerkvi v Trenčíne darovali: darcovia

Pri pravidelnej zbierke na stavbu cerkvi sa v nedeľu 12.3. 2017 vyzbieralo:
Trenčín - 135,70 Eur
Nové Mesto nad Váhom - 103,00 Eur.

Pri jarnej zbierke na Gréckokatolícku Charitu Prešov sa v nedeľu 5.3. 2017 vyzbieralo:
Trenčín - 92,80 Eur
Prievidza - 28,50 Eur

Nové Mesto nad Váhom: V pokladničke za obetné sviečky sa v mesiaci február  vyzbieralo 44,66 Eur.
                     Pán Boh zaplať za štedré milodary!


PRAVIDELNÉ CHARITATÍVNE PROJEKTY V NAŠEJ FARNOSTI

CHARITATÍVNE PROJEKTY VO FARNOSTI v spolupráci so Zborom dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne:

POLIEVKA PRE BEZDOMOVCOV
V zimných mesiacoch môže byť pre mnohých ľudí jedno teplé jedlo denne rozdiel medzi životom a smrťou.
Tento projekt funguje už niekoľko rokov  v mnohých mestách nielen v Európe, ale už aj u nás, na Slovensku. Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu Trenčín sa už niekoľko rokov stará o základné zabezpečenie pre ľudí bez domova a rád by zrealizoval základnú myšlienku tohto projektu aj v Trenčíne. Bohužiaľ  obmedzené finančné i materiálne zdroje nedovoľujú zabezpečiť tento projekt iba zo zdrojov Zboru.
Našim cieľom je v zimných a chladných mesiacoch (november až apríl) uvariť a ponúknuť 15 litrov dobrej hustej polievky ľuďom v núdzi.
Polievka bude vydávaná klientom nocľahárne na Nešporovej ulici v Trenčíne trikrát do týždňa o 19 tej hodine.
Ale bez pomoci dobrých ľudí je táto myšlienka neuskutočniteľná.
Baví vás varenie? A boli by ste ochotní jedno jedlo navyše raz za čas uvariť? Alebo môžete doviezť uvarené jedlo od kuchára do výdajne?
Ak áno, ak máte chuť pomôcť, či už ako rodina či jednotlivec pridať svoje sily k tomuto projektu akýmkoľvek spôsobom ste vítaní!
Kontakt : p. Švančarová. Tel. : 0904 653 225 - ochotne vám zodpovie všetky vaše otázky.

MESAČNÍK CESTA
Od polovice apríla 2013 stretnete v uliciach Trenčína pouličných predajcov, ktorí distribuujú nový pouličný časopis CESTA. Príspevok za zakúpené číslo je 1,40 € (z toho 0,70 € je pre pouličného predajcu). Distribútormi sú naši bratia a sestry bez domova a sociálne slabí, ktorým pomáhajú v ich ťažkej situácii členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne. Kúpou tohto kresťanského časopisu môžeme pomôcť ľuďom bez domova k tomu, aby si slušným spôsobom zarobili na živobytie. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí svojimi aktivitami pomáhajú ľuďom v núdzi.
CESTA je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s cirkevným schválením Gréckokatolíckeho biskupského úradu Prešov a distribuuje sa prostredníctvom pouličných predajcov, ktorí boli do predaja zapojení v rámci resocializačného procesu.
Časopis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky a rôzne odborné a formačné články, nechýba v nej priestor pre duchovné slovo a svedectvá. Zároveň si v nej každý čitateľ nájde aktuálne informácie z diania v charite a Cirkvi. 

SOCIÁLNY ŠATNÍK: 
V Trenčíne bol 11.3. 2013 v budove Mestského hospodárstva Trenčín na Soblahovskej ulici otvorený Sociálny šatník pre ľudí v zložitej životnej situácií. Ľudia v ňom nájdu bielizeň, obuv, hračky, bielu a čiernu techniku, kuchynský riad a ďalšie potrebné veci. Pri prvej návšteve sociálneho šatníka by mali mať so sebou potvrdenie o priznaní sociálnej dávky. Keď sa ním preukážu, vystavia im preukaz klienta so záznamom o veciach, ktoré prijali.
Sociálny šatník je otvorený:
Pondelok a piatok: od 9:00 do 16:00 hod.
Utorok, streda, štvrtok: od 9:00 do 13:00 hod.
Projekt realizuje Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Sociálne služby mesta Trenčín.
Ľudia do šatníka môžu veci aj priniesť, avšak iba v čase otváracích hodín.
Dohodnúť si individuálny termín na prinesenie vecí je možné telefonicky na č. 0905 461 041 alebo 0911 448 506.

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza prvú nedeľu Veľkého pôstu a v čase Filipovky (pôstneho obdobia pred Vianocami) zapájajú do pravidelných finančných Zbierok na činnosť Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorej poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Viac na: http://www.gkcharita-po.sk/

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza v novembri zapájajú do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt sa na Slovensku organizuje predovšetkým preto, aby sme si všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomovali osud detí, ktoré zomreli pri potrate. Zároveň, aby sme v modlitbách a prosbách o Božie milosrdenstvo pamätali na ich rodičov, na tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku.
Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné okrem modlitby vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky za určený príspevok a  večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“.
Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou kresťanských médií. Každý deň zomrie na Slovensku, podľa štatistík, pri umelom potrate cca 24 detí. Naším príspevkom tak každoročne podporíme na Slovensku organizáciu, ktorá v oblasti ochrany života a rodiny pracuje efektívne už niekoľko rokov. Bližšie informácie sú dostupné na www.forumzivota.sk.
Sviečky za nenarodené deti si môžete, za určený  príspevok, zakúpiť pri východe z chrámov každý rok v týždni pred 2. novembrom.

Výťažok z predaja „sviečky za nenarodené deti“ na podporu Fóra života bol v roku 2016:
Trenčín - farnosť - 42,00 Eur
Trenčín - CMŠ bl. Tarzície - 26,00 Eur
Prievidza - 18,00 Eur
Nové Mesto nad Váhom - 25,00 Eur


MISIJNÁ NEDEĽA
Každoročne sa 3. októbrovú nedeľu vo farnostiach Trenčín a Prievidza zapájame do zbierky na misie. Každý náš, aj najmenší milodar, napomáha uskutočňovaniu misijných projektov Cirkvi. Na Slovensku túto činnosť riadi organizácia: Pápežské misijné diela. Viac na www.misijnediela.sk

Pri bierke na MISIE sa v nedeľu 23.10. 2016 vyzbieralo v našich farnostiech:
Trenčín - 50,50 Eur
Prievidza - 17,00 Eur

VINCENTSKÁ RODINA NA SLOVENSKU
Každoročne sa naša farnosť v Trenčíne v septembri zapája do zbierky Vincentskej rodiny na Slovensku, ktorá organizuje zbierky pre chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine a ďalších krajinách podľa aktuálnej potreby. Zbierka prebieha formou  dobrovoľných príspevkou za kúpu medovníkového srdiečka, ktoré sa predávajú po bohoslužbách. V nedeľu 25.9.2016 v Trenčíne kúpou medovníkového srdiečka sme pomohli chudobným sumou 36,00 Eur. Ďakujeme za každý Váš milodar.
Viac na: http://www.bojprotihladu.sk/