8. a 9. nedeľa po Päťdesiatnici 


V nasledujúcom období sv. liturgie v Trenčíne budú podľa rozpisu Bohoslužieb.

• V Novom Meste nad Váhom bude sv. liturgie v utorok 24.7. 2018 o 17:00 hod.

• Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnom priebehu odpustovej slávnosti v nedeľu 8. júla 2018 za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka.

• V týždni od 16. do 20. júla sa uskutoční VIII. ročník Letného eparchiálneho tábora – LET 2018 v Šaštíne, na ktorý je z našej farnosti prihlásených 25 účastníkov. Celkovo sa LET 2018 zúčastní 102 detí, mladých, animátorov a kňazov z jednotlivých farností našej eparchie. Ďakujeme rodičom za dôveru a prosíme Vás o sprevádzanie tohto podujatia Vašou modlitbou. Inštrukcie k podujatiu sme poslali elektronickou poštou.  

• Sv. liturgie v týždni od 16. do 20. júla v Trenčíne nebudú z dôvodu účasti na Letnom eparchiálnom tábore v Šaštíne. V tomto týždni budeme sláviť 2 odporúčané sviatky: 17. júla sviatok nášho blaženého vladyku Pavla Petra Gojdiča, ČSSV a v piatok 20. júla sviatok svätého proroka Eliáša. Keďže je piatok sviatočný deň, je voľnica.

V stredu 18. júla 2018 v rámci konferencia Nové svitanie bude pod Starou Skalkou slávená gréckokatolícka sv. liturgia o 11:00 hod. Liturgii bude predsedať o. Milan Záleho CSsR.

• Bratislavská eparchia a Fórum života pozývajú na gréckokatolícku sv. liturgiu do starobylého románskeho Kostolíka sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (9.-10. stor.) v rámci medzinárodnej púte relikvií sv. Margity Antiochijskej, ktorá sa bude sláviť v piatok, 20. júla 2018 o 15:00 hod. Pred liturgiou o 14.45 hod, bude tiež slávnostné uvítanie relikvií. Po liturgii (cca. o 16:30) bude moderovaný program, ktorý pripravilo Fórum života. Púť s relikviami sa koná pod heslom: Za dôstojnosť a poslanie žien. Podrobnejšie informácie sú na stránke: https://grkatba.sk/pozvanka-na-liturgiu-v-kopcanoch/  

• V sobotu 21. júla a v nedeľu 22. júla 2018 je výročná púť na Skalku pri Trenčíne k sv. Andrejovi - Svoradovi a Beňadikovi. Podrobný program púte je na výveskách.
V programe púte sú aj gréckokatolícke sv. liturgie:
- v sobotu 21. júla večer o 21:00 hod. (cirkevnoslovanská)v kaplnke na Starej Skalke (v areály kláštora). Táto liturgia je už nedeľná.
- v nedeľu 22. júla ráno o 8:00 hod. (slovenská)na Novej Skalke pri poľnom oltári.

Z dôvodu púte sv. liturgia v nedeľu 22. júla v kaplnke sv. Anny v Trenčíne nebude!!! 

Na túto púť ako aj na slávenie sv. liturgií Vás všetkých srdečne pozývame. Celý program púte je na výveskách alebo
PLAGÁT TU

Sv. liturgia v nedeľu 22. júla 2018 v Prievidzi bude v pozmenenom čase - poobede o 16:00 hod.

V stredu 25. júla 2018 sa uskutoční slávnosť 250. výročia kaplnky sv. Anny v Trenčíne. Slávnostná sv. omša o 17:00 hod. v kaplnke sv. Anny bude za účasti nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliam Judáka, ktorý po sv. omši požehná nové súsošie sv. Anny s Pannou Máriou pred kaplnkou. Otec biskup požehná aj sochu sv. Jána Nepomuckého pod farskými schodmi a tiež obnovený Trojičný stĺp na Mierovom námestí v Trenčíne.            

• Piatkové modlitbové pochody od kostola Notre Dame v Trenčíne počas prázdnin nebudú. Namiesto toho v piatok o 16:00 hod. na záver celodennej poklony pred Sviatosťou Oltárnou v kostole Notre Dame sa bude modliť bolestný ruženec na tento úmysel, aby naša krajina neratifikovala a neprijala Istanbulský dohovor. V septembri budú modlitbové pochody cez mesto pokračovať. Viac: http://slovenskydohovorzarodinu.sk/


Pripravované podujatia:

Odpustová slávnosť v našej farnosti Prievidza, ku cti farských patrónov sv. Sedmopočetníkov, bude v sobotu 4. augusta 2018 o 10:30 za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka z Bratislavy. 

V dňoch 26. až 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 (ďalej len „P18") v Prešove.Podujatie organizuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. Viac: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/

Na podporu tohto celoslovenského podujatia je vyhlásená verejná zbierka, ktorú  môžete  podporiť zakúpením si Kartičky s odznakom za 2,00 € alebo voňavej visačky do auta za 3,00 €.  Tieto predmety sú vyložené pri východe z našich chrámov. Podporiť Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove môžete aj DARCOVSKOU SMS. Viac informácií na www.donorsforum.sk.

• Hospic milosrdných sestier v Trenčíne hľadá  pre svoje zariadenie zdravotnú sestru. Podrobnosti tu.

• Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu vyzdvihnúť v sakrestii Knižný kalendár na rok 2018 - V brázde Metodovej a podielovú knihu. Členské na rok 2018 je 5,00 €.

• Farská charita Trenčín – Juh pozýva nových dobrovoľníkov do služby ľuďom v núdzi. Veriaci sa môžu zapojiť do prác v teréne, Sociálnom šatníku v Trenčíne, Potravinovej banke Slovenska alebo varenia polievok pre ľudí bez domova. Taktiež ak poznáte vo svojom okolí rodiny alebo jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc, nahlásti ich na farskom úrade, alebo im sprostredkujte kontakt na Charitu Trenčín. Kontakt a viac informácii na telefónnom čísle 0908 030 268 alebo https://www.facebook.com/search/top/?q=charita%20tren%C4%8D%C3%ADn

• Do pozornosti dávame projekt novej internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné prenosy bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov nie len na Slovensku, vrátane katedrály v Bratislave. O aktivitách Univerzitného pastoračného centra na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa študenti môžu informovať na webovej stránke UPC: www.upctn.sk

•  Oznamy Pútnického miesta Skalka: čas slávenia bohoslužieb, pozvánky na stavovské púte i informácie o ďalších podujatiach na Skalke môžete nájsť TU.


Milodary:
Trenčín: Na dostavbu cerkvi v Trenčíne v období od 1.7. – do 14.7. 2018 darovali: Dušan Zaťovič – Trenčianske Bohuslavice 100,00 €; Ing. Jozef Grešš s rodinou – Partizánske 50,00 €; Ing. Peter Nemečkay s rodinou – Dubnica nad Váhom 50,00 €; rodina Erteľová – Trenčín 50,00 €; Veronika Gregová – Košice 100,00 €; BZO z Bratislavy 40,00 €; BZO zo Svitu 100,00 €; Mária a Rút z Trenčína 50,00 €; Hrádocká Pavlína 50,00 €; rodina Beganová 300,00 €; BZ rodina z Trenčína 100,00 €; rodina Sigetiová – Janova Lehota 100,00 €; Ing. Peter Slota – Trenčín 30,00 €; Vadrna Michal 5,00 €. Zvonček a myrovanie počas odpustovej slávnosti v Trenčíne v nedeľu 8. júla 2018 bol 1.164,70 €.
Priebežne sú darcovia zverejňovaní na našej farskej web stránke: darcovia

Prievidza:
Pri zbierke na Dobročinné diela Svätého Otca sa v nedeľu 24.6. 2018 vyzbieralo v Prievidzi 82,90 €. Zbierka bola odoslaná na eparchiálny úrad. Zvonček za mesiac jún 2018 bol v Prievidzi 182,53 €. V pokladničke za obetné sviečky a predaj časopisov sa v mesiacoch máj a jún 2018 vyzbieralo 47,78 €.
                    
Pán Boh zaplať za štedré milodary!

 

OSTATNÉ OZNAMY

• Oznam pre veriacich k procesu blahorečenia Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR

     Drahí veriaci, informujeme vás, že vypočúvania svedkov v procese o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu kňaza rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, patriaceho do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý bol otvorený 31. januára 2015 v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dekrétom prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ budú onedlho uzavreté na archieparchiálnej úrovni.

     Preto vás, drahí veriaci, ešte raz vyzývame, ak žijú očití svedkovia uvedeného Božieho sluhu alebo viete o niekom, kto ho priamo a bezprostredne poznal, alebo ak existujú svedkovia, ktorí dostali informácie o Božom sluhovi od tých, ktorí ho priamo a bezprostredne poznali, a chceli by svedčiť v tomto procese skúmania, nech svoju žiadosť o účasť v procese, ako aj písomné vyhlásenie, ktoré musí byť nimi osobne podpísané, zašlú arcibiskupskému delegátovi na adresu: ICLic. Jaroslav Pasok, arcibiskupský delegát, Hlavná 1, 081 35 Prešov alebo sa môžu prihlásiť priamo na telefónnom čísle: 0910 842 052.

Viac: http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-ivan-mastiliak/

• Od 1. septembra 2017 celá naša metropolitná cirkev na Slovensku uvádza do života starobylú prax prijímania eucharistie deťmi. I keď pre našu eparchiu to nie je úplná novinka a v našich farnostiach sme túto prax realizovali dávnejšie, rád by som v tejto súvislosti zdôraznil dve skutočnosti:

1.     Pre vás rodičia, v spolupráci s duchovnými otcami vašich farností, nastáva povinnosť sledovať individuálny duchovný vývoj Vášho dieťaťa,  bez ohľadu na jeho vek, a zachytiť moment, kedy je už schopné chápať zmysel a závažnosť vlastných previnení, ktorým hovoríme hriech. Nech toto posúdi v osobnom rozhovore s dieťaťom duchovný otec a rozhodne, či sa ono môže začať pripravovať na prijatie sviatosti zmierenia. V tomto čase prípravy, nech dieťa preruší pristupovanie k sviatosti eucharistie. Po prijatí sviatosti zmierenia sa môže (ak uznáte za vhodné) urobiť slávnostné prijatie najsvätejšej eucharistie.

2.     Treba vedieť, že gréckokatolícki rodičia majú právo žiadať podanie najsvätejšej eucharistie pre svoje dieťa aj keď sú prítomní na liturgii v latinskom obrade. Samozrejme nech to oznámia pred omšou, slušne a podrobia sa rozhodnutiu duchovného správcu. Problém môže nastať, pri dojčencoch, ktorí nie sú schopní prijať pod spôsobom hostie.

Naopak, dôrazne upozorňujeme rodičov, že ak je ich dieťa latinského obradu, nie je možné túto prax uplatňovať pre svoje dieťa, a to ani v prípade, že rodičia trvale realizujú svoj duchovný život vo východnom obrade. Jedinou možnosťou je zmena obradu.

Žiadam Vás, duchovní otcovia, aby ste toto vyhlásenie prečítali v rámci oznamov v nedeľu 3. septembra 2017.                       

vladyka Peter RusnákPRAVIDELNÉ CHARITATÍVNE PROJEKTY V NAŠEJ FARNOSTI

CHARITATÍVNE PROJEKTY VO FARNOSTI v spolupráci s inými organizáciami:

POLIEVKA PRE BEZDOMOVCOV
V zimných mesiacoch môže byť pre mnohých ľudí jedno teplé jedlo denne rozdiel medzi životom a smrťou.
Tento projekt funguje už niekoľko rokov  v mnohých mestách nielen v Európe, ale už aj u nás, na Slovensku. Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu Trenčín sa už niekoľko rokov stará o základné zabezpečenie pre ľudí bez domova a rád by zrealizoval základnú myšlienku tohto projektu aj v Trenčíne. Bohužiaľ  obmedzené finančné i materiálne zdroje nedovoľujú zabezpečiť tento projekt iba zo zdrojov Zboru.
Našim cieľom je v zimných a chladných mesiacoch (november až apríl) uvariť a ponúknuť 15 litrov dobrej hustej polievky ľuďom v núdzi.
Polievka bude vydávaná klientom nocľahárne na Nešporovej ulici v Trenčíne trikrát do týždňa o 19 tej hodine.
Ale bez pomoci dobrých ľudí je táto myšlienka neuskutočniteľná.
Baví vás varenie? A boli by ste ochotní jedno jedlo navyše raz za čas uvariť? Alebo môžete doviezť uvarené jedlo od kuchára do výdajne?
Ak áno, ak máte chuť pomôcť, či už ako rodina či jednotlivec pridať svoje sily k tomuto projektu akýmkoľvek spôsobom ste vítaní!
Kontakt : p. Švančarová. Tel. : 0904 653 225 - ochotne vám zodpovie všetky vaše otázky.

MESAČNÍK CESTA
Od polovice apríla 2013 stretnete v uliciach Trenčína pouličných predajcov, ktorí distribuujú nový pouličný časopis CESTA. Príspevok za zakúpené číslo je 1,40 € (z toho 0,70 € je pre pouličného predajcu). Distribútormi sú naši bratia a sestry bez domova a sociálne slabí, ktorým pomáhajú v ich ťažkej situácii členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne. Kúpou tohto kresťanského časopisu môžeme pomôcť ľuďom bez domova k tomu, aby si slušným spôsobom zarobili na živobytie. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí svojimi aktivitami pomáhajú ľuďom v núdzi.
CESTA je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s cirkevným schválením Gréckokatolíckeho biskupského úradu Prešov a distribuuje sa prostredníctvom pouličných predajcov, ktorí boli do predaja zapojení v rámci resocializačného procesu.
Časopis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky a rôzne odborné a formačné články, nechýba v nej priestor pre duchovné slovo a svedectvá. Zároveň si v nej každý čitateľ nájde aktuálne informácie z diania v charite a Cirkvi. 

SOCIÁLNY ŠATNÍK: 
V Trenčíne bol 11.3. 2013 v budove Mestského hospodárstva Trenčín na Soblahovskej ulici otvorený Sociálny šatník pre ľudí v zložitej životnej situácií. Ľudia v ňom nájdu bielizeň, obuv, hračky, bielu a čiernu techniku, kuchynský riad a ďalšie potrebné veci. Pri prvej návšteve sociálneho šatníka by mali mať so sebou potvrdenie o priznaní sociálnej dávky. Keď sa ním preukážu, vystavia im preukaz klienta so záznamom o veciach, ktoré prijali.
Sociálny šatník je otvorený:
Pondelok a piatok: od 9:00 do 16:00 hod.
Utorok, streda, štvrtok: od 9:00 do 13:00 hod.
Projekt realizuje Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Sociálne služby mesta Trenčín.
Ľudia do šatníka môžu veci aj priniesť, avšak iba v čase otváracích hodín.
Dohodnúť si individuálny termín na prinesenie vecí je možné telefonicky na č. 0905 461 041 alebo 0911 448 506.

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza prvú nedeľu Veľkého pôstu a v čase Filipovky (pôstneho obdobia pred Vianocami) zapájajú do pravidelných finančných Zbierok na činnosť Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorej poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Viac na: http://www.gkcharita-po.sk/

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza v novembri zapájajú do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt sa na Slovensku organizuje predovšetkým preto, aby sme si všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomovali osud detí, ktoré zomreli pri potrate. Zároveň, aby sme v modlitbách a prosbách o Božie milosrdenstvo pamätali na ich rodičov, na tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku.
Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné okrem modlitby vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky za určený príspevok a  večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“.
Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou kresťanských médií. Každý deň zomrie na Slovensku, podľa štatistík, pri umelom potrate cca 24 detí. Naším príspevkom tak každoročne podporíme na Slovensku organizáciu, ktorá v oblasti ochrany života a rodiny pracuje efektívne už niekoľko rokov. Bližšie informácie sú dostupné na www.forumzivota.sk.
Sviečky za nenarodené deti si môžete, za určený  príspevok, zakúpiť pri východe z chrámov každý rok v týždni pred 2. novembrom.

Výťažok z predaja „sviečky za nenarodené deti“ na podporu Fóra života bol v roku 2017:
Trenčín - farnosť - 50,80 Eur
Trenčín - CMŠ bl. Tarzície - 15,00 Eur
Prievidza - 6,00 Eur
Nové Mesto nad Váhom - 10,00 Eur


MISIJNÁ NEDEĽA
Každoročne sa 3. októbrovú nedeľu vo farnostiach Trenčín a Prievidza zapájame do zbierky na misie. Každý náš, aj najmenší milodar, napomáha uskutočňovaniu misijných projektov Cirkvi. Na Slovensku túto činnosť riadi organizácia: Pápežské misijné diela. Viac na www.misijnediela.sk

Pri bierke na MISIE sa v nedeľu 22.10. 2017 vyzbieralo v našich farnostiach:
Trenčín (filiálka Nové Mesto nad Váhom) - 68,30 Eur
Prievidza - 85,00 Eur

VINCENTSKÁ RODINA NA SLOVENSKU
Každoročne sa naša farnosť v Trenčíne v septembri zapája do zbierky Vincentskej rodiny na Slovensku, ktorá organizuje zbierky pre chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine a ďalších krajinách podľa aktuálnej potreby. Zbierka prebieha formou  dobrovoľných príspevkou za kúpu medovníkového srdiečka, ktoré sa predávajú po bohoslužbách. V nedeľu 25.9.2016 v Trenčíne kúpou medovníkového srdiečka sme pomohli chudobným sumou 36,00 Eur. Ďakujeme za každý Váš milodar.
Viac na: http://www.bojprotihladu.sk/

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.