Tomášová nedeľa a nedeľa o myronosičkách


• V nasledujúcom období sv. liturgie v Trenčíne budú podľa rozpisu Bohoslužieb.

• V Novom Meste nad Váhom budú sv. liturgie v utorok 10.4. 2018 a v utorok 17.4. 2018 o 17:00 hod. V nedeľu 22.4. 2018 bude sv. liturgia o 8:00 hod.

• Dnes (8.4.2018) po sv. liturgie je pravidelná mesačná zbierka na dostavbu našej cerkvi v Trenčíne.

• Stretnutie detí, ktoré sa chystajú na prvú sv. spoveď bude v nedeľu 15. apríla 2018 o 15:00 hod. u rodiny Mišíkovej v Trenčíne – Zlatovciach.

• V nedeľu 22. apríla 2018 bude po sv. liturgiách jarná zbierka na gréckokatolícky kňazský seminár blaženého Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Prosíme o Vašu štedrosť.

• Od nedele Paschy ďalších 40 dní sa zdravíme pozdravom Christós voskrése! – Voístinu voskrése! po slovensky: Kristus vstal z mŕtvych! – Skutočne vstal z mŕtvych! po grécky Christós anésti! – Alithós anésti! Na sv. liturgiách a iných bohoslužbách sa nekľačí (ani počas premenenia). Po úvodnom požehnaní raz kňaz a ľud 2x spieva tropár Paschy: Christos voskrese .... Po prepustení každej bohoslužby ľud spieva tropár Christos voskrese 3x a ukončí ho zvolaním I nám darová život vičnyj, poklaňájemsja jeho tridnévnomu voskreséniju. Pri všetkých bohoslužbách sa vynecháva modlitba Kráľu nebeský (Cárju nebesnyj).

V ponuke sú CD od hudobnej skupiny Anastasis (skupina bohoslovcov kňazského seminára v Prešove) „On vzkriesený bol“ v cene 8 €/kus. Okrem toho ponúkame aj knihu rozhovorov s o. Františkom Dancákom o blahoslavenom mučeníkovi biskupovi Vasiľovi Hopkovi s názvom Náš zlatý muž, ktorú napísal Stanislav Bujda ml. Jeden výtlačok môžete získať za príspevok 5 €. Knihy aj CD, spolu s novým číslom SLOVA a časopisom MISIONÁR sú vyložené v zadnej časti chrámu.

• Každý piatok po večernej sv. omši o 17:00 hod. v kostole Notre Dame v Trenčíne sa koná sviečkový pochod s modlitbou bolestného ruženca, ktorým chceme ako kresťania dať odmietavý postoj k ratifikácii Istanbulského dohovoru. Viac: http://slovenskydohovorzarodinu.sk/

• V tomto roku bude opäť možnosť podporiť naše farnosti Trenčín a Prievidza formou poukázania 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej i právnickej osoby. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Stauros Bratislava(občianske združenie, ktoré pracuje pri gréckokatolíckej farnosti v Bratislave a máme s nimi dohovorenú spoluprácu), podporíte tým činnosť našich farností v Trenčíne a Prievidzi. Viac informácií Vám dáme osobne. Vopred ďakujeme za Vašu podporu. Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z našich chrámov, alebo si ich stiahnuť TU. Už vopred Vám ďakujeme.

• Po nedeľných sv. liturgiách v Trenčíne i Prievidzi bude pravidelne krátke stretnutie s rodičmi a deťmi, ktoré sa prípravujú v tomto školskom roku na prvú sv. spoveď. Spoločné stretnutie detí, ktoré sa chystajú na prvú sv. spoveď bude v nedeľu 15. apríla 2018 o 15:00 hod. u rodiny Mišíkovej v Trenčíne – Zlatovciach.

• Hospic milosrdných sestier v Trenčíne hľadá  pre svoje zariadenie zdravotnú sestru. Podrobnosti tu.

• Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu vyzdvihnúť v sakrestii Knižný kalendár na rok 2018 - V brázde Metodovej a podielovú knihu. Členské na rok 2018 je 5,00 €.

• Farská charita Trenčín – Juh pozýva nových dobrovoľníkov do služby ľuďom v núdzi. Veriaci sa môžu zapojiť do prác v teréne, Sociálnom šatníku v Trenčíne, Potravinovej banke Slovenska alebo varenia polievok pre ľudí bez domova. Taktiež ak poznáte vo svojom okolí rodiny alebo jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc, nahlásti ich na farskom úrade, alebo im sprostredkujte kontakt na Charitu Trenčín. Kontakt a viac informácii na telefónnom čísle 0908 030 268 alebo https://www.facebook.com/search/top/?q=charita%20tren%C4%8D%C3%ADn

• Do pozornosti dávame projekt novej internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné prenosy bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov nie len na Slovensku, vrátane katedrály v Bratislave. O aktivitách Univerzitného pastoračného centra na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa študenti môžu informovať na webovej stránke UPC: www.upctn.sk

•  Oznamy Pútnického miesta Skalka: čas slávenia bohoslužieb, pozvánky na stavovské púte i informácie o ďalších podujatiach na Skalke môžete nájsť TU.


Milodary:

Trenčín:  Na stavbu cerkvi v Trenčíne v období od 24.3. - do 7.4. 2018 darovali: Anton Kršák z Trenčína, BZO z Trenčína 50,00 €; BZO z Trenčína 50,00 €; Anna Suchá z Prievidze 20,00 €; rodina Berežná z Dobrej 50,00 €; Mária Palenčárová, Ruská Nová Ves 500,00 €; veriaci z Košíc 500,00 €; BZ Michaela 50,00 €; BZO 10,00 €; Masaříková Katarína, Ing. 100,00 €; Peter Gorbár 100,00 €; rod. Bieliková z Bratislavy 200,00 €; z krstu Olivera Pobežala z Púchova darovala p. Pobežalová 50,00 €; rod. Bebjaková, Trenčianske Stankovce 10,00 €.  
Zvonček za mesiac marec 2018 bol v Trenčíne: 155,86 €. V pokladničke za obetné sviečky a časopisy sa v mesiaci marec 2018 vyzbieralo v Trenčíne 103,91 €.

Pri zbierke na Boží hrob sa na Veľký piatok vyzbieralo v Trenčíne 85,50 €. Zbierka bola odoslaná na eparchiálny úrad v Bratislave.   

Priebežne sú darcovia zverejňovaní na našej farskej web stránke: darcovia

Nové Mesto nad Váhom:
V pokladničke za obetné sviečky a predaj časopisov sa v mesiaci marec  2018 vyzbieralo 82,72 €.

Prievidza:
Pri zbierke na Boží hrob sa na Veľký piatok vyzbieralo v Prievidzi 110,58 €. Zbierka bola odoslaná na eparchiálny úrad v Bratislave.
Zvonček za mesiac marec 2018 bol v Prievidzi: 151,61 €.
                    
Pán Boh zaplať za štedré milodary!

 

OSTATNÉ OZNAMY

• Oznam pre veriacich k procesu blahorečenia Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR

     Drahí veriaci, informujeme vás, že vypočúvania svedkov v procese o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu kňaza rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, patriaceho do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý bol otvorený 31. januára 2015 v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dekrétom prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ budú onedlho uzavreté na archieparchiálnej úrovni.

     Preto vás, drahí veriaci, ešte raz vyzývame, ak žijú očití svedkovia uvedeného Božieho sluhu alebo viete o niekom, kto ho priamo a bezprostredne poznal, alebo ak existujú svedkovia, ktorí dostali informácie o Božom sluhovi od tých, ktorí ho priamo a bezprostredne poznali, a chceli by svedčiť v tomto procese skúmania, nech svoju žiadosť o účasť v procese, ako aj písomné vyhlásenie, ktoré musí byť nimi osobne podpísané, zašlú arcibiskupskému delegátovi na adresu: ICLic. Jaroslav Pasok, arcibiskupský delegát, Hlavná 1, 081 35 Prešov alebo sa môžu prihlásiť priamo na telefónnom čísle: 0910 842 052.

Viac: http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-ivan-mastiliak/

• Od 1. septembra 2017 celá naša metropolitná cirkev na Slovensku uvádza do života starobylú prax prijímania eucharistie deťmi. I keď pre našu eparchiu to nie je úplná novinka a v našich farnostiach sme túto prax realizovali dávnejšie, rád by som v tejto súvislosti zdôraznil dve skutočnosti:

1.     Pre vás rodičia, v spolupráci s duchovnými otcami vašich farností, nastáva povinnosť sledovať individuálny duchovný vývoj Vášho dieťaťa,  bez ohľadu na jeho vek, a zachytiť moment, kedy je už schopné chápať zmysel a závažnosť vlastných previnení, ktorým hovoríme hriech. Nech toto posúdi v osobnom rozhovore s dieťaťom duchovný otec a rozhodne, či sa ono môže začať pripravovať na prijatie sviatosti zmierenia. V tomto čase prípravy, nech dieťa preruší pristupovanie k sviatosti eucharistie. Po prijatí sviatosti zmierenia sa môže (ak uznáte za vhodné) urobiť slávnostné prijatie najsvätejšej eucharistie.

2.     Treba vedieť, že gréckokatolícki rodičia majú právo žiadať podanie najsvätejšej eucharistie pre svoje dieťa aj keď sú prítomní na liturgii v latinskom obrade. Samozrejme nech to oznámia pred omšou, slušne a podrobia sa rozhodnutiu duchovného správcu. Problém môže nastať, pri dojčencoch, ktorí nie sú schopní prijať pod spôsobom hostie.

Naopak, dôrazne upozorňujeme rodičov, že ak je ich dieťa latinského obradu, nie je možné túto prax uplatňovať pre svoje dieťa, a to ani v prípade, že rodičia trvale realizujú svoj duchovný život vo východnom obrade. Jedinou možnosťou je zmena obradu.

Žiadam Vás, duchovní otcovia, aby ste toto vyhlásenie prečítali v rámci oznamov v nedeľu 3. septembra 2017.                       

vladyka Peter RusnákPRAVIDELNÉ CHARITATÍVNE PROJEKTY V NAŠEJ FARNOSTI

CHARITATÍVNE PROJEKTY VO FARNOSTI v spolupráci s inými organizáciami:

POLIEVKA PRE BEZDOMOVCOV
V zimných mesiacoch môže byť pre mnohých ľudí jedno teplé jedlo denne rozdiel medzi životom a smrťou.
Tento projekt funguje už niekoľko rokov  v mnohých mestách nielen v Európe, ale už aj u nás, na Slovensku. Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu Trenčín sa už niekoľko rokov stará o základné zabezpečenie pre ľudí bez domova a rád by zrealizoval základnú myšlienku tohto projektu aj v Trenčíne. Bohužiaľ  obmedzené finančné i materiálne zdroje nedovoľujú zabezpečiť tento projekt iba zo zdrojov Zboru.
Našim cieľom je v zimných a chladných mesiacoch (november až apríl) uvariť a ponúknuť 15 litrov dobrej hustej polievky ľuďom v núdzi.
Polievka bude vydávaná klientom nocľahárne na Nešporovej ulici v Trenčíne trikrát do týždňa o 19 tej hodine.
Ale bez pomoci dobrých ľudí je táto myšlienka neuskutočniteľná.
Baví vás varenie? A boli by ste ochotní jedno jedlo navyše raz za čas uvariť? Alebo môžete doviezť uvarené jedlo od kuchára do výdajne?
Ak áno, ak máte chuť pomôcť, či už ako rodina či jednotlivec pridať svoje sily k tomuto projektu akýmkoľvek spôsobom ste vítaní!
Kontakt : p. Švančarová. Tel. : 0904 653 225 - ochotne vám zodpovie všetky vaše otázky.

MESAČNÍK CESTA
Od polovice apríla 2013 stretnete v uliciach Trenčína pouličných predajcov, ktorí distribuujú nový pouličný časopis CESTA. Príspevok za zakúpené číslo je 1,40 € (z toho 0,70 € je pre pouličného predajcu). Distribútormi sú naši bratia a sestry bez domova a sociálne slabí, ktorým pomáhajú v ich ťažkej situácii členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne. Kúpou tohto kresťanského časopisu môžeme pomôcť ľuďom bez domova k tomu, aby si slušným spôsobom zarobili na živobytie. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí svojimi aktivitami pomáhajú ľuďom v núdzi.
CESTA je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s cirkevným schválením Gréckokatolíckeho biskupského úradu Prešov a distribuuje sa prostredníctvom pouličných predajcov, ktorí boli do predaja zapojení v rámci resocializačného procesu.
Časopis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky a rôzne odborné a formačné články, nechýba v nej priestor pre duchovné slovo a svedectvá. Zároveň si v nej každý čitateľ nájde aktuálne informácie z diania v charite a Cirkvi. 

SOCIÁLNY ŠATNÍK: 
V Trenčíne bol 11.3. 2013 v budove Mestského hospodárstva Trenčín na Soblahovskej ulici otvorený Sociálny šatník pre ľudí v zložitej životnej situácií. Ľudia v ňom nájdu bielizeň, obuv, hračky, bielu a čiernu techniku, kuchynský riad a ďalšie potrebné veci. Pri prvej návšteve sociálneho šatníka by mali mať so sebou potvrdenie o priznaní sociálnej dávky. Keď sa ním preukážu, vystavia im preukaz klienta so záznamom o veciach, ktoré prijali.
Sociálny šatník je otvorený:
Pondelok a piatok: od 9:00 do 16:00 hod.
Utorok, streda, štvrtok: od 9:00 do 13:00 hod.
Projekt realizuje Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Sociálne služby mesta Trenčín.
Ľudia do šatníka môžu veci aj priniesť, avšak iba v čase otváracích hodín.
Dohodnúť si individuálny termín na prinesenie vecí je možné telefonicky na č. 0905 461 041 alebo 0911 448 506.

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza prvú nedeľu Veľkého pôstu a v čase Filipovky (pôstneho obdobia pred Vianocami) zapájajú do pravidelných finančných Zbierok na činnosť Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorej poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Viac na: http://www.gkcharita-po.sk/

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza v novembri zapájajú do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt sa na Slovensku organizuje predovšetkým preto, aby sme si všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomovali osud detí, ktoré zomreli pri potrate. Zároveň, aby sme v modlitbách a prosbách o Božie milosrdenstvo pamätali na ich rodičov, na tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku.
Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné okrem modlitby vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky za určený príspevok a  večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“.
Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou kresťanských médií. Každý deň zomrie na Slovensku, podľa štatistík, pri umelom potrate cca 24 detí. Naším príspevkom tak každoročne podporíme na Slovensku organizáciu, ktorá v oblasti ochrany života a rodiny pracuje efektívne už niekoľko rokov. Bližšie informácie sú dostupné na www.forumzivota.sk.
Sviečky za nenarodené deti si môžete, za určený  príspevok, zakúpiť pri východe z chrámov každý rok v týždni pred 2. novembrom.

Výťažok z predaja „sviečky za nenarodené deti“ na podporu Fóra života bol v roku 2017:
Trenčín - farnosť - 50,80 Eur
Trenčín - CMŠ bl. Tarzície - 15,00 Eur
Prievidza - 6,00 Eur
Nové Mesto nad Váhom - 10,00 Eur


MISIJNÁ NEDEĽA
Každoročne sa 3. októbrovú nedeľu vo farnostiach Trenčín a Prievidza zapájame do zbierky na misie. Každý náš, aj najmenší milodar, napomáha uskutočňovaniu misijných projektov Cirkvi. Na Slovensku túto činnosť riadi organizácia: Pápežské misijné diela. Viac na www.misijnediela.sk

Pri bierke na MISIE sa v nedeľu 22.10. 2017 vyzbieralo v našich farnostiach:
Trenčín (filiálka Nové Mesto nad Váhom) - 68,30 Eur
Prievidza - 85,00 Eur

VINCENTSKÁ RODINA NA SLOVENSKU
Každoročne sa naša farnosť v Trenčíne v septembri zapája do zbierky Vincentskej rodiny na Slovensku, ktorá organizuje zbierky pre chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine a ďalších krajinách podľa aktuálnej potreby. Zbierka prebieha formou  dobrovoľných príspevkou za kúpu medovníkového srdiečka, ktoré sa predávajú po bohoslužbách. V nedeľu 25.9.2016 v Trenčíne kúpou medovníkového srdiečka sme pomohli chudobným sumou 36,00 Eur. Ďakujeme za každý Váš milodar.
Viac na: http://www.bojprotihladu.sk/

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.