• V roku 2011 sa uskutočnili viaceré stretnutia medzi zástupcami Eparchiálneho úradu v Bratislave, našou farnosťou, primátorom Mesta Trenčín a príslušnými úradmi Mesta Trenčín. Bol predstavený zámer budúcej stavby a podaná žiadosť o odkúpenie pozemku.
 • V septembri 2012 bol zakúpený pozemok pod stavbu chrámu.
 • Vo februári 2013 bola ukončená architektonická súťaž na novostavbu chrámu, fary a pastoračných priestorov.
 • marec - jún 2013 príprava dokumentácie a potrebných podkladov k žiadosti na územné rozhodnutie. 
 • 17. júna 2013 bola podaná Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.  
 • V júli 2013 začalo územné konanie.
 • 15. novembra 2013 bolo Mestom Trenčín vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. 
 • 6. decembra 2013 - na sviatok sv. Mikuláša - bola na Mesto Trenčín podaná Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu chrámu.
 • 19. decembra 2013 začalo stavebné konanie
 • 14. apríla 2014 bolo Mestom Trenčín vydané právoplatné Stavebné povolenie
 • apríl - máj 2014 prebiehalo výberové konanie na zhotoviteľa stavby
 • 19. mája 2014 - odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby, príprava staveniska
 • 25. mája 2014 položenie základného kameňa chrámu a vztýčenie kríža vladykom Petrom Rusnákom, začatie stavebných prác
 • 23. novembra 2015 bol na Mesto Trenčín podaný  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na SO Farská budova a prípojky energií a bolo zahájené kolaudačné konanie
 • 30. decembra 2015 bolo Mestom Trenčín vydané právoplatné Kolaudačné rozhodnutie na farskú budovu a prípojky energii
 • práce na dokončení chrámu a pastoračných priestorov pokračujú. Fotogaléria z výstavby TU