Nedeľa otcov 1. nicejského snemu a Nedeľa Päťdesiatnice
 

• V nasledujúcom období sv. liturgie v Trenčíne budú podľa rozpisu Bohoslužieb.

• V Novom Meste nad Váhom bude sv. liturgia v utorok 4.6.2019 o 17:00 hod. a v utorok 18.6.2019 o 17:00 hod.

• Spoveď v prvopiatkovom týždni bude pol hodiny pred sv. liturgiami. Prvý piatok v mesiaci 7. júna bude sv. spoveď od 17:00 hod.

V sobotu 8. júna 2019 je 5. (posledná) zádušná sobota v tomto roku. Zádušná sv. liturgia za všetkých našich zosnulých bude v piatok večer o 18:00 hod. Po sv. liturgii bude panychída s hramotami.

V sobotu 8. júna 2019 budeme sláviť vo farnosti Trenčín 1. svätú spoveď detí. Na 1. spoveď sa pripravovalo v tomto roku 10 detí z našej farnosti. Sprevádzajme ich našou modlitbou. Z kapacitných dôvodov budeme v sobotu sláviť spoveď a sv. liturgiu vo svätyni na Skalke pri Trenčíne. Začiatok slávnosti je o 10:30 hod. Nácvik – generálka pred slávnosťou bude v štvrtok 6. júna 2019 o 17:00 na Skalke (počas ktorej bude aj možnosť sv. spovede pre rodičov a príbuzných).

 V nedeľu 9. júna 2019 je Svätá Päťdesiatnica - sviatok Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov (ľudovo nazývaný Rusaľa, Zelené sviatky, Turíce), ktorý sa každoročne slávi 50 dní po Pasche (od toho názov Päťdesiatnica). Sv. liturgie budú: v Trenčíne o 10:30 hod. (cirkevnoslovanská) a v Prievidzi o 15:00 hod. (slovenská). Po sv. liturgiách bude myrovanie. Večer o 18:30 hod. bude v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ v Trenčíne večiereň s modlitbami na kolenách, ktorá je predpísaná na tento veľký sviatočný deň. Srdečne pozývame!

V pondelok 10. júna 2019 je Pondelok Svätého Ducha - Sviatok Presvätej Trojice. Tento deň je odporúčaným sviatkom. Sv. liturgia v Trenčíne bude večer o 18:00 hod.  (cirkevnoslovanská). Sv. liturgie od utorka 11. júna do soboty 15. júna 2019 vo farnosti nebudú. V piatok 14. júna 2019 je voľnica (nie je zdržanlivosť od mäsitých pokrmov).

Prvá nedeľa po Päťdesiatnici je v našom obrade sviatkom všetkých svätých (nazýva sa tiež nedeľou všetkých svätých, keďže vždy sa slávi tento sviatok v nedeľu). Sv. liturgia v túto nedeľu bude v Trenčíne v zmenenom čase večer o 18:00 hod. (slovenská), v Prievidzi ráno o 7:00 hod. (ako obyčajne na tretiu nedeľu v mesiaci).

FARSKÁ PÚŤ po stopách sv. Sedmopočetníkov: 28. augusta 2019 - 5. septembra 2019 sa uskutoční v spolupráci farností Trenčín, Prievidza, Trnava a Bratislava Farská púť po stopách svätých Sedmopočetníkov. Hlavným cieľom púte je absolvovať duchovnú púť na svätých miestach spojených s úctou k našim vierozvestcom a ich žiakom - sv. Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Sáva, Naum a Angelár. Pozvánka a orientačný program je na farskej web stránke: www.grkattn.sk. Cena púte je 335 €. Srdečne pozývame. Nahlásiť sa môžete na fare.

LETNÝ EPARCHIÁLNY TÁBOR – registrácia je spustená

Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež z našich farností na IX. ročník letného eparchiálneho tábora LET 2019. Bude sa konať od nedele 14. júla 2019 do piatku 19. júla 2019 v Kláštore pavlínov v Šaštíne (vedľa Baziliky Sedembolestnej Panny Márie). Prihlasovanie detí a mladých je prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke našej eparchie: www.grkatba.sk (konkrétne na tomto linku: https://grkatba.sk/letny-eparchialny-tabor-let-2019/) alebo na našej farskej web stránke: www.grkattn.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie. Uzávierka prihlášok je 25. júna 2019. Cena na jedného účastníka je 70,00 €. Z fondu pre mladých a 2% prispejeme deťom a mládeži sumou 20,00 €. Deti z našich farností Trenčín a Prievidza budú mať poplatok 50,00 € na jednu osobu. Veľmi prosím, ak by v niektorej rodine bola prekážkou k účasti len finančná stránka, ozvite sa nám osobne na farskom úrade. Spôsob úhrady nájdete taktiež na webe. Srdečne deti a mladých pozývam a teším sa na stretnutie.

 • Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ponúka v zadnej časti chrámu svoj časopis, v ktorom sa môžete oboznámiť s jej činnosťou a kampaňou na najbližšie obdobie. ACN je jedinou celosvetovou katolíckou dobročinnou a pastoračnou organizáciou, ktorej poslanie je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou.

Viac na: http://acn-slovensko.org/vynimocnezeny/

Národný pochod za životsa bude na Slovensku konať v septembri 2019. Inšpiratívne informácie si môžete už teraz prečítať na stránke: www.pochodzazivot.sk. Letáčiky k podujatiu sú v zadnej časti chrámu.

POTRAVINOVÁ BANKA: Dobrovoľníci z Potravinovej banky v Trenčíne pozývajú do dobrovoľníckej služby  ľudí s ochotným srdcom, s túžbou pomáhať a chuťou obetovať omrvinku svojho voľného čase. Náplň našej služby je "Záchrana potravín po uplynutí doby minimálnej  trvanlivosti a darovanie týchto potravín pre núdznych". Bližšie informácie o tejto službe, o tom ako fungujeme v rámci TN a ako by ste sa mohli k nám pridať Vám rád porozpráva Tibor Stašák +421944317873

• Ďakujeme tím, ktorí kladne zareagovali na výzvu darovať 2% (3%) z dane pre pastoračné aktivity v rámci našich farností.Celková poukázaná výška 2% resp. 3%; (u firiem 1,5%) v roku 2019 je spolu: 2.896,51 Eur.

Ak ešte niekto 2% daroval a nenahlásil nám to, prosíme Vás o doplnenie údajov (výšku 2% a DÚ), aby sme si vedeli vyžiadať sumu 2% pre naše farnosti. Nech Pán štedro odmení všetkých ochotných darcov.


Milodary:
Trenčín:

Na dostavbu cerkvi v Trenčíne v období od 19.5.2019 – do 1.6.2019 darovali: pri pravidelnej mesačnej zbierke na dostavbu cerkvi sa v nedeľu 19. mája vyzbieralo po sv. liturgii v Trenčíne 293,50 € a v utorok 21. mája v Novom Meste nad Váhom 275,00 €. BZ Vierka Bratislava 50,00 €; Helena Záhradniková Trenčín 50,00 €; rodina Reviľáková Lukov 50,00 €; BZO 40,00 €; Anna Filipová Nové Mesto nad Váhom 10,00 €; Dušan Zaťovič Trenčianske Bohuslavice 100,00 €; Ing. Juraj Jakeš Trenčín (z jubilea) 100,00 €; Magdaléna Hučková Nové Mesto nad Váhom 20,00 €; Martina Čuláková Trenčín (z jubilea) 40,00 €; rodina Šmajdová Martin 30,00 €; z krstu Nataši Anny Ševcovovej darovali rodičia 100,00 €. Finančné dary pripísané v tomto období na farský účet: BZ Martina 30,00 €; Viera Mešková Trenčín 50,00 €; BZO 10,00 €; rodina Pituchová Bratislava 50,00 €; Michal 10,00 €; Emil 100,00 €. Zvonček za mesiac máj 2019 bol v Trenčíne: 248,04 €. V pokladničke za obetné sviečky a časopisy sa v mesiaci máj 2019 vyzbieralo v Trenčíne 80,05 €.

Nové mesto nad váhom:
V pokladničke za obetné sviece a ikony sa vyzbieralo v mesiaci máj 2019 60,96 €.


Prievidza:
Zvonček za mesiac máj 2019 bol v Prievidzi: 159,40 €.

Pri jarnej zbierke na gréckokatolícky kňazský seminár blaženého Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa vnedeľu 12. mája 2019 vyzbieralo v Trenčíne 123,20 € (z toho Trenčín 99,20 €, Nové Mesto nad Váhom 24,00 €) a v Prievidzi 40,50 €.

(Poznámka: Mená (priezviská) darcov uvádzame s ich súhlasom. Mená darcov cez farský účet uvádzame celé v prípade súhlasu darcu. Ak súhlas nemáme a v poznámke nie je uvedené BZO alebo inak vyjadrený nesúhlas s uverejnením – kvôli kontrole vašich darov uvádzame len krstné meno majiteľa protiúčtu).

Pán Boh zaplať za štedré milodary!
 

OSTATNÉ OZNAMY

• Priebežne pripomíname projekt internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné prenosy bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov a pútnických miest.

POZOR ZMENA: Z organizačných dôvodov sa mení číslo telefónnej linky nemocničného kaplána vo FN Trenčín. Nové číslo je: 0907 772 446

Rozpis bohoslužieb v nemocničnej kaplnke v Trenčíne ako aj nové telefónne číslo môžete nájsť na výveskách v kostoloch a na nástenkách na jednotlivých oddeleniach FK nemocnice v Trenčíne.

• Piatkové modlitbové pochody, aby naša krajina neratifikovala a neprijala Istanbulský dohovor, od kostola Notre Dame v Trenčíne budú v septembri pokračovať.

Viac: http://slovenskydohovorzarodinu.sk/

• Farská charita Trenčín – Juh pozýva nových dobrovoľníkov do služby ľuďom v núdzi. Veriaci sa môžu zapojiť do prác v teréne, Sociálnom šatníku v Trenčíne, Potravinovej banke Slovenska alebo varenia polievok pre ľudí bez domova. Taktiež ak poznáte vo svojom okolí rodiny alebo jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc, nahlásti ich na farskom úrade, alebo im sprostredkujte kontakt na Charitu Trenčín. Kontakt a viac informácii na telefónnom čísle 0908 030 268 alebo https://www.facebook.com/search/top/?q=charita%20tren%C4%8D%C3%ADn

O aktivitách Univerzitného pastoračného centra na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa študenti môžu informovať na webovej stránke UPC: www.upctn.sk

•  Oznamy Pútnického miesta Skalka: čas slávenia bohoslužieb, pozvánky na stavovské púte i informácie o ďalších podujatiach na Skalke môžete nájsť TU.


ČASOPIS SLOVO: Drahí veriaci, v septembri tohto roka sme na Rade hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku potvrdili status časopisu Slovo, ktorý sa tak aj formálne stal oficiálnym časopisom celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Je teda i časopisom každej eparchie na Slovensku, Prešova, Košíc i Bratislavy, ako aj kanadského Toronta, teda i každého z vás. Chceme vás poprosiť o súčinnosť s jeho zachovaním. Aj keď počet odberateľov časopisu každý rok narastá, na svoje prežitie v tejto situácii časopis potrebuje nielen terajších, ale i nových odberateľov. Radi by sme vám ho odporučili, je to naozaj doma i v zahraničí veľmi kladne hodnotené periodikum určené celej rodine od tých najmenších až po seniorov. Zároveň tých z vás, ktorí si to môžu dovoliť, pozývame k priamej finančnej podpore časopisu formou mesačných príspevkov. Na to, aby ste mohli Slovo odoberať, vám  stačia i dve eurá mesačne. Viac informácií vám poskytnú vaši duchovní otcovia.

S požehnaním všetkým čitateľom časopisu Slovo

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha
vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, torontský eparcha

FORMA ODBERU:

Hromadný odber 11 a viac ks z každého čísla: min. príspevok 15 eur
Individuálny odber do 10 ks z každého čísla: min. príspevok 18,50 eura
Elektronický odber: min. príspevok 10 eur
SIPO odber: min. príspevok 2 eurá mesačne

FORMA PODPORY:

Ľubovoľná suma mesačne zadaná trvalým príkazom (VS: 700)
Ľubovoľná suma (od 2 eurá) mesačne zadaná cez SIPO (kontaktovať redakciu)
Členstvo v klube priateľov časopisu Slovo (záväzná podpora minimálne 10 eur mesačne; VS: 777 alebo SIPO (kontaktovať redakciu)
Reklamný partner časopisu Slovo (určené živnostníkom a firmám; kontaktovať redakciu)
Modlitebná podpora – ruženec v poslednú nedeľu v mesiaci (informovať redakciu)

KONTAKTY:

Šéfredaktor: o. Juraj Gradoš; 0911 711 263; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Redakcia: 051 756 26 42; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


• Oznam pre veriacich k procesu blahorečenia Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR

     Drahí veriaci, informujeme vás, že vypočúvania svedkov v procese o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu kňaza rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, patriaceho do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý bol otvorený 31. januára 2015 v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dekrétom prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ budú onedlho uzavreté na archieparchiálnej úrovni.

     Preto vás, drahí veriaci, ešte raz vyzývame, ak žijú očití svedkovia uvedeného Božieho sluhu alebo viete o niekom, kto ho priamo a bezprostredne poznal, alebo ak existujú svedkovia, ktorí dostali informácie o Božom sluhovi od tých, ktorí ho priamo a bezprostredne poznali, a chceli by svedčiť v tomto procese skúmania, nech svoju žiadosť o účasť v procese, ako aj písomné vyhlásenie, ktoré musí byť nimi osobne podpísané, zašlú arcibiskupskému delegátovi na adresu: ICLic. Jaroslav Pasok, arcibiskupský delegát, Hlavná 1, 081 35 Prešov alebo sa môžu prihlásiť priamo na telefónnom čísle: 0910 842 052.

Viac: http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-ivan-mastiliak/

• Od 1. septembra 2017 celá naša metropolitná cirkev na Slovensku uvádza do života starobylú prax prijímania eucharistie deťmi. I keď pre našu eparchiu to nie je úplná novinka a v našich farnostiach sme túto prax realizovali dávnejšie, rád by som v tejto súvislosti zdôraznil dve skutočnosti:

1.     Pre vás rodičia, v spolupráci s duchovnými otcami vašich farností, nastáva povinnosť sledovať individuálny duchovný vývoj Vášho dieťaťa,  bez ohľadu na jeho vek, a zachytiť moment, kedy je už schopné chápať zmysel a závažnosť vlastných previnení, ktorým hovoríme hriech. Nech toto posúdi v osobnom rozhovore s dieťaťom duchovný otec a rozhodne, či sa ono môže začať pripravovať na prijatie sviatosti zmierenia. V tomto čase prípravy, nech dieťa preruší pristupovanie k sviatosti eucharistie. Po prijatí sviatosti zmierenia sa môže (ak uznáte za vhodné) urobiť slávnostné prijatie najsvätejšej eucharistie.

2.     Treba vedieť, že gréckokatolícki rodičia majú právo žiadať podanie najsvätejšej eucharistie pre svoje dieťa aj keď sú prítomní na liturgii v latinskom obrade. Samozrejme nech to oznámia pred omšou, slušne a podrobia sa rozhodnutiu duchovného správcu. Problém môže nastať, pri dojčencoch, ktorí nie sú schopní prijať pod spôsobom hostie.

Naopak, dôrazne upozorňujeme rodičov, že ak je ich dieťa latinského obradu, nie je možné túto prax uplatňovať pre svoje dieťa, a to ani v prípade, že rodičia trvale realizujú svoj duchovný život vo východnom obrade. Jedinou možnosťou je zmena obradu.

Žiadam Vás, duchovní otcovia, aby ste toto vyhlásenie prečítali v rámci oznamov v nedeľu 3. septembra 2017.                       

vladyka Peter RusnákPRAVIDELNÉ CHARITATÍVNE PROJEKTY V NAŠEJ FARNOSTI

CHARITATÍVNE PROJEKTY VO FARNOSTI v spolupráci s inými organizáciami:

POLIEVKA PRE BEZDOMOVCOV
V zimných mesiacoch môže byť pre mnohých ľudí jedno teplé jedlo denne rozdiel medzi životom a smrťou.
Tento projekt funguje už niekoľko rokov  v mnohých mestách nielen v Európe, ale už aj u nás, na Slovensku. Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu Trenčín sa už niekoľko rokov stará o základné zabezpečenie pre ľudí bez domova a rád by zrealizoval základnú myšlienku tohto projektu aj v Trenčíne. Bohužiaľ  obmedzené finančné i materiálne zdroje nedovoľujú zabezpečiť tento projekt iba zo zdrojov Zboru.
Našim cieľom je v zimných a chladných mesiacoch (november až apríl) uvariť a ponúknuť 15 litrov dobrej hustej polievky ľuďom v núdzi.
Polievka bude vydávaná klientom nocľahárne na Nešporovej ulici v Trenčíne trikrát do týždňa o 19 tej hodine.
Ale bez pomoci dobrých ľudí je táto myšlienka neuskutočniteľná.
Baví vás varenie? A boli by ste ochotní jedno jedlo navyše raz za čas uvariť? Alebo môžete doviezť uvarené jedlo od kuchára do výdajne?
Ak áno, ak máte chuť pomôcť, či už ako rodina či jednotlivec pridať svoje sily k tomuto projektu akýmkoľvek spôsobom ste vítaní!
Kontakt : p. Švančarová. Tel. : 0904 653 225 - ochotne vám zodpovie všetky vaše otázky.

MESAČNÍK CESTA
Od polovice apríla 2013 stretnete v uliciach Trenčína pouličných predajcov, ktorí distribuujú nový pouličný časopis CESTA. Príspevok za zakúpené číslo je 1,40 € (z toho 0,70 € je pre pouličného predajcu). Distribútormi sú naši bratia a sestry bez domova a sociálne slabí, ktorým pomáhajú v ich ťažkej situácii členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne. Kúpou tohto kresťanského časopisu môžeme pomôcť ľuďom bez domova k tomu, aby si slušným spôsobom zarobili na živobytie. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí svojimi aktivitami pomáhajú ľuďom v núdzi.
CESTA je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s cirkevným schválením Gréckokatolíckeho biskupského úradu Prešov a distribuuje sa prostredníctvom pouličných predajcov, ktorí boli do predaja zapojení v rámci resocializačného procesu.
Časopis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky a rôzne odborné a formačné články, nechýba v nej priestor pre duchovné slovo a svedectvá. Zároveň si v nej každý čitateľ nájde aktuálne informácie z diania v charite a Cirkvi. 

SOCIÁLNY ŠATNÍK: 
V Trenčíne bol 11.3. 2013 v budove Mestského hospodárstva Trenčín na Soblahovskej ulici otvorený Sociálny šatník pre ľudí v zložitej životnej situácií. Ľudia v ňom nájdu bielizeň, obuv, hračky, bielu a čiernu techniku, kuchynský riad a ďalšie potrebné veci. Pri prvej návšteve sociálneho šatníka by mali mať so sebou potvrdenie o priznaní sociálnej dávky. Keď sa ním preukážu, vystavia im preukaz klienta so záznamom o veciach, ktoré prijali.
Sociálny šatník je otvorený:
Pondelok a piatok: od 9:00 do 16:00 hod.
Utorok, streda, štvrtok: od 9:00 do 13:00 hod.
Projekt realizuje Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Sociálne služby mesta Trenčín.
Ľudia do šatníka môžu veci aj priniesť, avšak iba v čase otváracích hodín.
Dohodnúť si individuálny termín na prinesenie vecí je možné telefonicky na č. 0905 461 041 alebo 0911 448 506.

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza prvú nedeľu Veľkého pôstu a v čase Filipovky (pôstneho obdobia pred Vianocami) zapájajú do pravidelných finančných Zbierok na činnosť Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorej poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Viac na: http://www.gkcharita-po.sk/

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza v novembri zapájajú do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt sa na Slovensku organizuje predovšetkým preto, aby sme si všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomovali osud detí, ktoré zomreli pri potrate. Zároveň, aby sme v modlitbách a prosbách o Božie milosrdenstvo pamätali na ich rodičov, na tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku.
Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné okrem modlitby vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky za určený príspevok a  večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“.
Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou kresťanských médií. Každý deň zomrie na Slovensku, podľa štatistík, pri umelom potrate cca 24 detí. Naším príspevkom tak každoročne podporíme na Slovensku organizáciu, ktorá v oblasti ochrany života a rodiny pracuje efektívne už niekoľko rokov. Bližšie informácie sú dostupné na www.forumzivota.sk.
Sviečky za nenarodené deti si môžete, za určený  príspevok, zakúpiť pri východe z chrámov každý rok v týždni pred 2. novembrom.

Výťažok z predaja „sviečky za nenarodené deti“ na podporu Fóra života bol v roku 2017:
Trenčín - farnosť - 50,80 Eur
Trenčín - CMŠ bl. Tarzície - 15,00 Eur
Prievidza - 6,00 Eur
Nové Mesto nad Váhom - 10,00 Eur


MISIJNÁ NEDEĽA
Každoročne sa 3. októbrovú nedeľu vo farnostiach Trenčín a Prievidza zapájame do zbierky na misie. Každý náš, aj najmenší milodar, napomáha uskutočňovaniu misijných projektov Cirkvi. Na Slovensku túto činnosť riadi organizácia: Pápežské misijné diela. Viac na www.misijnediela.sk

Pri bierke na MISIE sa v nedeľu 22.10. 2017 vyzbieralo v našich farnostiach:
Trenčín (filiálka Nové Mesto nad Váhom) - 68,30 Eur
Prievidza - 85,00 Eur

VINCENTSKÁ RODINA NA SLOVENSKU
Každoročne sa naša farnosť v Trenčíne v septembri zapája do zbierky Vincentskej rodiny na Slovensku, ktorá organizuje zbierky pre chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine a ďalších krajinách podľa aktuálnej potreby. Zbierka prebieha formou  dobrovoľných príspevkou za kúpu medovníkového srdiečka, ktoré sa predávajú po bohoslužbách. V nedeľu 25.9.2016 v Trenčíne kúpou medovníkového srdiečka sme pomohli chudobným sumou 36,00 Eur. Ďakujeme za každý Váš milodar.
Viac na: http://www.bojprotihladu.sk/