Gréckokatolícka farnosť Trenčín bola zriadená dekrétom prešovského eparchu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ č. 2232/2004 dňa 15. júla 2004, vyčlenením z gréckokatolíckej farnosti Bratislava.K farnosti Trenčín boli pridružené všetky mestá a obce Trenčianskeho kraja. Farnosť patrila do Prešovskej eparchie a bratislavského protopresbyterátu.

Od 30. januára 2008, kedy na sviatok Troch svätých svätiteľov, Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Gréckokatolícku metropoliu na Slovensku so sídlom v Prešove, sa farnosť stala súčasťou novej Bratislavskej eparchie. Bratislavská eparchia vznikla vyčlenením z Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Za prvého bratislavského eparchu bol vymenovaný otec Peter Rusnák.

Jurisdikčné územie farnosti je: mesto Trenčín - 187 veriacich, okresy: Trenčín - 70 veriacich, Prievidza - 368 veriacich, Ilava - 87 veriacich, Myjava - 94 veriacich, Nové Mesto nad Váhom - 97 veriacich, Partizánske - 69 veriacich, Považská Bystrica - 85 veriacich, Púchov - 54 veriacich, Bánovce nad Bebravou - 64 veriacich (počty veriacich sú podľa údajov zo sčítania ľudu v SR z roku 2001).

C
elkový počet gréckokatolíkov vo farnosti je 1175.

Sv. liturgie sa od 6. júna 2004 pravidelne slávia každú nedeľu v rímskokatolíckej kaplnke sv. Anny na Námestí sv. Anny v Trenčíne.

Správa farnosti od jej vzniku 15. júla 2004 do 15. júla 2006 bola daná gréckokatolíckej farnosti v Bratislave. Sv. liturgie prichádzali slúžiť o. Mgr. Peter Rusnák, bratislavský protopresbyter, o. Mgr. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný farnosti Bratislava a kapláni bratislavskej farnosti o. Mgr. Miroslav Mrug a o. Mgr. Jozef Popik.

15. júla 2006 bol za správcu farnosti menovaný o. Mgr. Igor Cingeľ.
Od 1. júla 2007 sa sv. liturgie pravidelne slávia (2. a 4. nedeľu v mesiaci) aj v Prievidzi v rímskokatolíckom mariánskom chráme na cintoríne.

15. januára 2008 bola dekrétom (č. j.: 137/2008) prešovského eparchu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ zriadená samostatná gréckokatolícka farnosť Prievidza, vyčlenením z doterajšej gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Novú farnosť tvoria okresy Prievidza a Partizánske. Správa tejto farnosti je toho času daná gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne.

 
Gréckokatolícke sväté liturgie v Trenčíne 6. jún 2004
V nedeľu 6. júna o 10.30 hod. slávil prešovský eparcha Mons. Ján Babjak SJ slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu po prvýkrát v Kostole sv. Anny na Námestí sv. Anny v Trenčíne. Tento rímskokatolícky chrám poskytol na slávenie gréckokatolíckych bohoslužieb nitriansky biskup kardinál Ján Chryzostom Korec. Dnešnou východnou svätou liturgiou sa začína pravidelné slávenie východných liturgií v tomto chráme každú nedeľu o 10.30 hod. Sväté liturgie budú sláviť kňazi z gréckokatolíckej farnosti v Bratislave. Srdečne pozývame na tieto liturgie do Kostola sv. Anny všetkých obyvateľov Trenčína a okolia, obzvlášť gréckokatolíkov. Spolu s vladykom Jánom svätú liturgiu slávili ceremoniár Biskupského úradu v Prešove o. Jozef Urvinitka, rektor Kňazského seminára blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešove o. Vasiľ Kormaník a protopresbyter bratislavského protopresbyteriátu o. Peter Rusnák. Vo východnom obrade bola Nedeľa všetkých svätých. Preto v homílii otec biskup zdôraznil, že všetci sme kandidátmi neba. Po skončení svätej liturgie boli prítomní svedkami nevšednej udalosti. Otec biskup Ján Babjak SJ odovzdal Prof. Jánovi Komorovskému Rád sv. Silvestra, ktorý mu udelil Svätý Otec Ján Pavol II. ako odborníkovi na ruskú náboženskú literatúru a spiritualitu, najmä na život a dielo Solovieva. Slávnosť spevom doprevádzal bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca z kňazského seminára v Prešove.
Zdroj: ThDr. Ľubomír Petrík/ISPB 


Odpustová slávnosť pod Trenčianskym hradom 30. júla 2006
Veriaci Trenčianskej gréckokatolíckej farnosti slávili 30. júla 2006 odpustovú slávnosť Zosnutia svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Táto farnosť nemá dlhú históriu. Vznikla na žiadosť trenčianskych gréckokatolíkov, ktorý túžili oslavovať Boha obradom, s ktorým boli vžití už od kolísky. Otec biskup Ján Babjak tejto ich žiadosti vyhovel a dekrétom 15. júla 2004 zriadil novú farnosť v Trenčíne s pridruženými obcami Trenčianskeho kraja. Tak sa už tretí rok slávia gréckokatolícke sv. liturgie aj u nás v Trenčíne a sviatok sv. Anny sa stal pre nás dňom odpustu, nakoľko naša gréckokatolícka komunita slávi sv. liturgie v rímskokatolíckej kaplnke, ktorá je zasvätená sv. Anne.

Slávnostnej odpustovej sv. liturgii predsedal protosynkel prešovskej eparchie o. Marcel Mojzeš. Na slávnosti boli prítomní aj o. Peter Rusnák, bratislavský protopresbyter, o. Milan Kuzmiak, farár vo Fulianke a o. Igor Cingeľ, novoustanovený správca farnosti Trenčín.

O tec protosynkel nás v homílii povzbudil k odvahe vydávať svedectvo. Hoci sme maličkým stádom, máme zostať verní Bohu, cirkvi i svojej vlastnej tradícii. Pripomenul slová blahej pamäti Svätého Otca Jána Pavla II., ktoré vyslovil v Prešove v júli 1995 a v ktorých naše gréckokatolícke spoločenstvá prirovnal k tatranským plesám. Máme dbať o to, aby tieto plesá nevymizli, ale práve naopak, aby sa vzmáhali a stávali sa čisté a priezračné pre ľudí dnešnej doby. Veď cirkev dýcha oboma stranami pľúc. Tieto slová nám dobre padli, veď naša farnosť je takýmto maličkým plesom. Priamo v Trenčíne sa z 58.000 obyvateľov hlási ku gréckokatolíckej cirkvi len 187, no napriek tomu chceme vydávať svedectvo o živom Bohu, ktorý túži prebývať v našich srdciach. O to prosíme aj sv. Annu, našu nebeskú patrónku, ktorá vždy zostávala plná dôvery voči Bohu.

Odpustová slávnosť, ako je u nás zvykom, sa zakončila sprievodom okolo chrámu a čítaním 4 sv. Evanjelií, myrovaním a mnoholitsvijem.

Pri návšteve nášho mesta, alebo blízkych kúpeľov Trenčianske Teplice, Vás srdečne pozývame na slávenie sv. liturgie v byzantskom obrade do kaplnky sv. Anny na Námestí sv. Anny v Trenčíne. Prvú nedeľu v mesiaci sa slávi sv. liturgia o 18:00 hod., ostatné nedele o 9:30 hod. (2. nedeľa v mesiaci v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku). Každú stredu a piatok býva sv. liturgia o 18:00 hod. a ak pripadne cirkevný sviatok cez týždeň, bývajú sv. liturgie taktiež o 18:00 hod.
Zdroj: Ing. Ján Malast, Trenčín


Farská púť na Skalku 26. augusta 2006
V sobotu 26. augusta 2006 sa uskutočnila farská púť našej farnosti na starodávne pútnické miesto Skalku pri Trenčíne. Je to jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku. V 11. storočí tu ako pustovníci žili sv. Andrej Svorad a sv. Beňadik.

Sv. liturgia bola o 18:00 hod. večer v pútnickom kostola sv. Andreja a Beňadika na Malej Skalke. Po skončení bol Akatist k Bohorodičke. Bola pekná účasť veriacich oboch obradov. Sv. prijímaní bolo 43. Na sv. liturgii bol aj subdiakon Matej Fečko z Prešova. Kantoroval pán Ing. Ján Malast a veriaci našej farnosti.
      Zdroj: Mgr. Igor Cingeľ, Trenčín

Synaxár: Andrej Svorad a Beňadik  (liturgická spomienka 17. júl - západný obrad)
Svorad sa narodil v Poľsku okolo roku 980. Pochádzal z roľ­níckej rodiny. Keď raz videl mnícha pracovať na poli, riekol si: „Keď môže mních roľníčiť, môže aj roľník byť mníchom.“
A vstúpil do monastiera. Bol to monastier so slovanskou bohosluž­bou. Dodržoval sa v ňom typik sv. Zosimu. Tam dostal Svorad me­no Andrej.

Roku 1022 vystúpil kráľ Boleslav Chrabrý proti slovanskej bo­hoslužbe. Chcel ju odstrániť. Tí, ktorí sa nechceli podrobiť, museli odísť z krajiny. A tak prišiel Andrej roku 1022 na Slovensko. Tu ho prijal igumen monastiera sv. Hipolyta na Zobore neďaleko Nitry.

Po nejakom čase sa Svorad so súhlasom igumena Filipa utiahol do samoty v jednom dutom strome. Tam viedol pustovnícky život. Pravdepodobne nebol kňazom, preto každú sobotu a nedeľu pri­chádzal do monastiera, kde sa zúčastňoval bohoslužieb. V pustovni sa riadil heslom: „Modli sa a pracuj!“ Živil sa drevorubačstvom. V noci sedel na stoličke, okolo ktorej si napichal ostré bodliaky. Okolo hlavy si dal drevenú obruč, na ktorú zo štyroch strán pripevnil ka­mene. Keď mu hlava z ospalosti klesala, ihneď sa udrel o kameň. Neskôr dostal za pomocníka žiaka mladého mnícha Benedikta. Keď Svorad cítil, že sa blíži koniec jeho života, poslal pre Filipa. Prítom­ným nariadil, aby sa nedotýkali jeho šiat, dokiaľ igumen nepríde. Po príchode predstaveného bol už svätec mŕtvy. Zomrel okolo roku 1034. Pri umývaní mŕtvoly našli okolo tela omotanú reťaz, ktorá sa vrývala hlboko do mäsa. Polovicu reťaze ako relikviu si vyprosil mních Maurus z Panónskej hory, ktorý ju neskôr venoval kniežaťu Gejzovi.

Po Andrejovej smrti pokračoval Benedikt v pustovníckom ži­vote, ale už o tri roky bol zavraždený zbojníkmi, ktorí sa domnieva­li, že uňho nájdu poklad.

Po smrti svätcov sa udiali dva zázraky, ktoré spopularizovali ich úctu. V lese, neďaleko monastiera, zabili zbojníci v hádke jedného zo svojich druhov. Telo odviekli do pustovne. Chceli ho tam zasy­pať hlinou. Tu mŕtvy náhle ožil. Zdesení lupiči utiekli preč. On ich zavolal späť. Rozprával im, že sa vrátil na príhovor sv. Andreja. Potom ostal v pustovni, kde žil v kajúcnosti až do svojej smrti.

Druhý zázrak sa stal v Nitre. Tam obesili jedného zločinca. Ten po nejakom čase prišiel osobne k igumenovi a rozprával mu, že keď visel na šibenici, videl vedľa seba Andreja, ktorý ho podopieral, aby nezomrel. Keď sa ľudia rozišli, odviazal ho a oslobodil.

Po nejakom čase boli pozostatky oboch svätcov prenesené do nitrianskej katedrály, kde sa nachádzajú dodnes.
Roku 1083 pápež Gregor VII. vyhlásil sv. Andreja Svorada a Be­nedikta za patrónov Uhorska.

Archijerejská sv. liturgia v Trenčíne 15. apríla 2007
Na Tomášovu nedeľu 15. 4. 2007 do našej farnosti zavítal prešovský vladyka Ján Babjak, SJ, ktorý sa vracal z otvorenia SND v Bratislave. O 9:30 h. slávil v kaplnke sv. Anny archijerejskú sv. liturgiu (slovenskú). Spolu s ním sv. liturgiu slávili o. Ľubomír Petrík, riaditeľ BÚ v Prešove a o. Igor Cingeľ, správca farnosti Trenčín. Liturgiu spevom doprevádzali miestni kantori Mgr. Pavol Demčík a Ing. Ján Malast. Bola hojná účasť veriacich (okolo 70, asi 60 sv. prijímaní) oboch obradov. Hoci sme sa správu o návšteve dozvedeli až v piatok pred nedeľou. Po sv. liturgii poďakovala pani Ružena Volovárová za návštevu. Na chvíľu sa ešte vladyka stretol s veriacimi pred chrámom. Potom sme spoločne navštívili Hospic Milosrdných sestier, na pozvanie riaditeľa tohto zariadenia Vladimíra Chlebanu. Obed bol na fare. Bol prítomný celý kurátorský zbor, kantori, a miestny rím. kat dekan o. Milan Kupčík.

Poďakovanie p. R. Volovárovej po sv. liturgii:
Veľadôstojný otec biskup, včera sme sa dozvedeli radostnú správu, že cestou z Bratislavy navštívite našu malú farnosť - „naše malé stádo“, nad ktorým drží ochrannú ruku „pastier duší“ - náš duchovný otec Igor.

Srdečne Vás vítame medzi nami, bohumilý otec biskup a tešíme sa z Vašej vzácnej návštevy, že ste nám prišli vliať radosť, pokoj a Božie požehnanie do našich sŕdc. Pri tejto príležitosti Vám do ďalších rokov vyprosujeme u nebeského Otca dobré zdravie, hojnosť darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky.
Na mnohé a blahé roky!
Zdroj: pani Ružena Volovárová, Trenčín           

Tomášova nedeľa v Trenčíne
(správa o. Ľubomíra Petríka publikovaná na internete www.grkatpo.sk)
Nádhernú Tomášovu nedeľu slávili gréckokatolícki veriaci v Trenčíne, ale aj prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, ktorý v nedeľu 15. apríla navštívil toto spoločenstvo. V Kaplnke sv. Anny na Námestí sv. Anny v Trenčíne slávil archijerejskú svätú liturgiu. Privítal ho správca tejto farnosti o. Igor Cingeľ, ktorý povedal: „Tak ako Pán Ježiš povedal apoštolom: «Pokoj vám!», aj vy vladyka, nám prinášate Kristov pokoj.“

V homílii otec biskup okrem iného povedal: „Chcem povedať niekoľko slov na obhajobu sv. Tomáša. On videl, že Ježiš Kristus zomrel na kríži. Keď mu povedali: «Videli sme Pána», povedal: «Neuverím, dokiaľ nevložím svoju ruku do jeho boku». My sme už v celkom inej situácii. Lebo už vieme, že Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. A predsa, aká je naša viera, koľko je v nej pochybností, ba veľakrát kladieme Bohu podmienky. Tomáš nakoniec zvolal: «Pán môj a Boh môj!». Od tej chvíle sa stal svedkom jeho zmŕtvychvstania. A ide až do Indie, aby tam ohlásil radostnú zvesť Ježiša Krista. Každý vo svojom živote môžeme vnímať ako nám Ježiš Kristus ide v ústrety. Boh sa nám dáva spoznať. Čo viac potrebujeme, ako prežiť Božie milosrdenstvo, prežiť skúsenosť, že Boh nás má rád! Áno, on je živý a mocný Boh, ktorý víťazí nad našimi hriechmi a to svojou láskou. Dovoľme mu, aby sa dotkol nášho života, aby sme žili pre Krista. Potom porozumieme svojmu životu, rôznym otázkam, ktoré máme. Všetko sa nám potom odkrýva vo svetle Kristovho zmŕtvychvstania“.

Gréckokatolícku farnosť v Trenčíne prešovský eparcha zriadil 15. júla 2004 vyčlenením z Bratislavskej farnosti. V Trenčíne je takmer 200 gréckokatolíckych veriacich. Farnosť však zahŕňa celý Trenčiansky kraj, v ktorom žije približne 1 200 gréckokatolíkov. Spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich v Trenčíne síce nie je veľké, ale veľmi živé, o čom svedčila aj slávnostná nedeľná svätá liturgia, ktorá bola naplnená nefalšovanou radosťou a nadšením. Otec biskup povzbudil toto neveľké spoločenstvo veriacich, aby aj naďalej čerpali silu od zmŕtvychvstalého Krista.

Stretol sa aj s miestnym rímskokatolíckym farárom a dekanom vdp. Milanom Kupčíkom, ktorému poďakoval za pekné vzťahy medzi rímskokatolíckymi a gréckokatolíckymi veriacimi, ku ktorým nemalou mierou prispieva. Zároveň ocenil, že môžeme sláviť sväté liturgie v rímskokatolíckom chráme. Ako povedal otec biskup, skutočnosť, že sa v Trenčíne slávia aj gréckokatolícke sväté liturgie, je duchovným obohatením pre život Cirkvi v tomto meste, lebo Cirkev chce dýchať oboma stranami pľúc.

Popoludní navštívil Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, kde požehnal starcom a starenkám, ale aj rehoľným sestrám a ostatnému personálu. Hospicom ho sprevádzal riaditeľ Ing. Vladimír Chlebana, ktorému otec biskup poďakoval za prepotrebnú službu, ktorú vykonávajú v tomto zariadení.


Deň spoločenstva farnosti 27. mája 2007 

Pekné májové počasie vylákalo gréckokatolíckych veriacich z Trenčína spolu s otcom Igorom, správcom trenčianskej farnosti, do malebnej prírody Melčickej doliny. 

V nedeľu 27. mája 2007 dopoludnia sme slávili sv. liturgiou sviatok Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého Ducha a po nej večiereň Svätej Päťdesiatnice s modlitbami na kolenách k Svätému Duchu. V menlivých častiach večierne sa veriaci modlili: „Oslavujme Päťdesiatnicu a príchod Svätého Ducha. Lebo Otec je svetlo, Syn je svetlo a svetlo je aj Svätý Duch. On bol poslaný v ohnivých jazykoch na apoštolov, a tým bol osvietený celý svet, aby uctieval najsvätejšiu Trojicu.“ 

Z úst kňaza zaznela modlitba: „Vládca, odpusť nám hriechy, vystri ku každému z nás svoju pomocnú ruku a naše modlitby, ktoré ti prednášame na kolenách, prijmi ako ľúbeznú vôňu kadidla, ktorá sa vznáša k tvojej vladárskej velebnosti.“ 
Po modlitbách sme sa presunuli autami na kopanicu Na Štilichovci. Slávnostný obed otvoril duchovný otec svojim krátkym príhovorom a modlitbou. Člen pastoračnej rady privítal prítomných aperitívom a srdečným slovom. Nasledovalo pohostenie, občerstvenie, rozprávanie a spoločenské posedenie pri speve, hudbe a tanci. Každá veková skupina si prišla na svoje, no stredobodom pozornosti boli naši najmenší, ktorí sa najviac vyšantili. Toto stretnutie nás zblížilo a spriatelilo. Po chutnej večeri sa duchovný otec poďakoval členom pastoračnej rady farnosti za zorganizovanie podujatia, vyjadril vďaku aj obsluhujúcemu personálu za vynikajúcu a bohatú hostinu, ktorú si hostia nevedeli vynachváliť, prítomným za účasť a verí, že to bol iba štart do takýchto aktivít. 

Nakoniec zaznelo Mnohaja lita!
Zdroj: pani Ružena Volovárová, Trenčín


1. archijerejská sv. liturgia v Prievidzi 1. júla 2007 

V nedeľu 1. júla 2007 o 18:00 hod. bola v Prievidzi vo farskom kostole sv. Bartolomeja archijerejská sv. liturgia, ktorú slávil Mons. ThDr. Preosvietený vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský biskup. Spoluslávili sv. liturgiu o. Miroslav Dancák, vicerektor kňazského seminára v Prešove, o. Alexander Andrejko, biskupský ceremoniár, o. Igor Cingeľ, správca farnosti Trenčín, o. František Havlík, dekan v Bojniciach (rodák z Prešova). Bol prítomný aj o. Ján Bednár, prievidzský dekan (rodák z Kurimy pri Bardejove, spolužiak o. biskupa Jána) a o. Peter Rusnák, bratislavský protopresbyter. 

Táto sv. liturgia bola otváracia, pred slávením pravidelných sv. liturgií v Prievidzi každú 2. a 4. nedeľu v mesiaci v mariánskom kostole na cintoríne. Prievidza bude filiálkou Trenčína. Spieval zbor bohoslovcov (12- tka) z Prešova. Na liturgii bolo asi 400 veriacich, prevažne rím. kat. Na úvod ceremoniár vysvetľoval symboly liturgie a praktické veci ohľadom sv. prijímania. Potom miestny dekan privítal slovom a kyticou o. biskupa Jána a o. Igora, ktorý bude prichádzať do Prievidze sláviť sv. liturgie. 

Sv. liturgia bola až vo večerných hodinách, z dôvodu plného programu o. biskupa. Slávnostnú večeru pre kňazov zorganizoval miestny dekan na fare. Bohoslovci boli na večeru v reštaurácii.


Gréckokatolícke sväté liturgie v Prievidzi 

(správa o. Igora Cingeľa publikovaná na internete www.grkatpo.sk)
V nedeľu 1. júla 2007 slávil prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, archijerejskú svätú liturgiu v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi pri príležitosti začiatku slávenia gréckokatolíckych svätých liturgií v tomto meste. V homílii sa vladyka zameral na vplyv zlého ducha v dnešnom svete a na moc a silu Ježiša Krista, ktorý nad týmto zlom triumfoval. Je na každom jednom z nás, čo si vyberie, povedal v závere vladyka. Na slávnosti boli prítomní o. Peter Rusnák, bratislavský perotopresbyter, o. Miroslav Dancák, vicerektor kňazského seminára v Prešove, o. Alexander Andrejko, biskupský ceremoniár, o. Igor Cingeľ, správca farnosti Trenčín, o. František Havlík, rímskokatolícky dekan z Bojníc a miestny farár Mons. Ján Bednár, dekan v Prievidzi.

Spevom archijerejskú sv. liturgiu doprevádzal zbor bohoslovcov sv. Romana Sladkopevca z Prešova. Počnúc nedeľou 22. júla 2007 sa budú gréckokatolícke sv. liturgie v Prievidzi sláviť pravidelne 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 15:00 hod. v rímskokatolíckom mariánskom kostole na cintoríne.

Tým, že v Prievidzi začíname sláviť gréckokatolícke sväté liturgie, otvára sa možnosť predovšetkým pre gréckokatolíckych veriacich v tomto meste a regióne prežívať svoj vzťah s Bohom vo svojom vlastnom obrade. V samotnej Prievidzi a na jej okolí sa podľa sčítania ľudu v r. 2001 hlási 368 gréckokatolíkov.


Púť na Skalku 21. júl 2007 

V rámci rímskokatolíckej diecéznej púte (diecéza Nitra) na Skalku pri Trenčíne, kde v 11. storočí žili sv. pustovníci Andrej - Svorad a Beňadik, sa v sobotu večer o 21:00 hod. v areáli kláštora slávila naša gréckokatolícka sv. liturgia. Bolo na nej prítomných asi 60 veriacich. Trenčianskych gréckokatolíkov bolo asi 20, ale aj z cudzích pútnikov boli niektorí gr. kat.(podľa prežehnania sa a sv. prijímania). Sv. liturgiu spolu s o. Igorom Cingeľom spoluslávil o. Martin Orság, kaplán rím. kat. farnosti Trenčín - Juh.

Veriaci spomínajú, že v areáli kláštora už pred niekoľkými rokmi bola gr. kat. sv. liturgia skoro ráno o 6:00 hod. Nevedia však, či to bolo v rámci púte, alebo niekedy inokedy.

V nedeľu 22. júla bola slávnostná sv. omša na Skalke o 10:30 hod. Sv. omšu slávil americký biskup Josef Adamec, rodák z Trenčianska, nitriansky biskup Viliam Judák, titulárny opát skalský Jozef Král, dekani z Nemšovej a Trenčína, miestny farár a asi 15 kňazov.
O tejto púti prinášali informácie aj miestne mestské noviny INFO Trenčín.


Sv. liturgia v Prievidzi 22. júla 2007

V nedeľu 22. júla 2007 o 15:00 hod. bola v rímskokatolíckom mariánskom kostole na cintoríne v Prievidzi 1. gréckokatolícka sv. liturgia. (nepočítajúc archijerejskú sv. liturgiu 1. júla 2007). Na slávenie prišlo asi 40 veriacich, bolo 20 sv. prijímaní. Kantoroval p. Malast z Trenčína. Spoluslávil sv. liturgiu s o. Igorom Cingeľom o. Miroslav Macko, správca farnosti v Martine, ktorý mal aj homíliu. Myšlienka homília bola: Tam kde je Kristus, tam je istota. Pracovať s Kristom má vždy zmysel.


Slávnosť v Kostolnej - Záriečí  6. októbra 2007 

Spomienková slávnosť na blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR a blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča, ČSSV
v Kostolnej - Záriečí 

V živote človeka sú chvíle, na ktoré sa veľmi tešíme. Takým očakávajúcim dňom bol pre gréckokatolíkov trenčianskej farnosti aj 6. október 2007, kedy sa konala Spomienková slávnosť na blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR a blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča, ČSSV v kláštore redemptoristov v Kostolnej - Záriečí.

Za krásneho jesenného počasia sme smerovali do neďalekej dediny Kostolná - Záriečie pri Trenčíne, kde v kláštore pôsobia otcovia redemptoristi západného obradu, ktorí zorganizovali spolu s otcami redemptoristami východného obradu z Michaloviec Spomienkovú slávnosť na našich spomínaných mučeníkov. Pozvali na ňu všetkých gréckokatolíckych i rímskokatolíckych veriacich z blízkeho okolia.

Spomienková slávnosť sa začínala ružencom s modlitbami vo východnom obrade, pokračovala gréckokatolíckou sv. liturgiou, predstavením redemptoristov, uctievaním a vystavením ostatkov bl. M. D. Trčku a bl. biskupa P. P. Gojdiča v kaplnke kláštora. Nasledovalo spoločné agapé a predstavene Spoločenstva redemptoristov a laikov (KoRaL) v Kostolnej - Záriečí a prehliadka kláštora aj záhrady.

Sv. liturgiu slávil o. Miroslav Čajka, CSsR z Michaloviec, o. Igor Cingeľ, správca trenčianskej gréckokatolíckej farnosti a otcovia redemptoristi západného obradu o. Martin Macko, CSsR a o. Róbert Režný, CSsR z Kostolnej - Záriečia.

Miestny redemptorista o. Róbert Režný, CSsR v úvode sv. liturgie privítal duchovných otcov a prítomných veriacich. V krátkosti k nám prehovoril, že sme sa tu dnes zišli, aby sme si uctili pamiatku blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorý ako člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa pôsobil v Michalovskej viceprovincii. Ale v tomto kláštore sa pri svojich spolubratoch západného obradu často zastavoval pri svojich cestách z východného Slovenska do Čiech, kde bolo vtedy sídlo tejto Kongregácie.

Aj blahoslavený prešovský biskup a mučeník Pavol Peter Gojdič, ČSSV je tiež spojený s týmto miestom. Nie je písomne doložené, či tento kláštor navštívil aj počas svojho života, ale Božia prozreteľnosť ho s týmto miestom spojila inak. Otec biskup Gojdič zomrel v leopoldovskej  väznici 17. júla 1960 na následky mučenia. Bol pochovaný na väzenskom cintoríne. Pri exhumácii jeho telesných pozostatkov 29. októbra 1968, kedy jeho telo bolo prevážané do katedrály v Prešove, sa zastavil sprievod práve v tomto kláštore. Autor knihy „Dar lásky“ a zároveň realizátor myšlienky exhumácie Dr. Marián Potaš, OSBM opisuje túto udalosť. Keď bol počas totality kláštor redemptoristov premenený na Charitný dom, žili v ňom aj gréckokatolícke sestry baziliánky. Chcel sestričkám umožniť, aby sa rozlúčili so svojím svätým biskupom, ktorý ich mal rád a pomáhal im. Preto počas cesty z Leopoldova do Prešova sa zastavili v tomto kláštore, aby si sestry uctili pozostatky biskupa. Túto príležitosť využili aj rímskokatolícke sestričky uršulínky, ktoré tam tiež vtedy žili.

V kázni počas sv. liturgie o. Miroslav Čajka zdôraznil, aby sme si uctili bl. M. D. Trčku a bl. biskupa P. P. Gojdiča a vzývali ich, aby nám pomáhali na ceste do večnosti. Ďalej v svojom príhovore načrel do histórie Cirkvi a prirovnal ju k armáde, ktorá bojuje už od rímskych čias a zdôraznil, že Cirkev je tu, lebo ani brány pekelné ju nepremôžu. Ježiš Kristus vedel, že pekelné brány budú útočiť na Cirkev do skončenia sveta. Aj blahoslaveného o. Trčku prirovnáva ku vojakovi, ktorý bojoval a zvíťazil. Máme si uvedomiť, že dobýjal a premáhal kráľovstvo satana. Čo sa týka obradov cirkvi, sú rôzne, ale všetky obrady sú rovnocenné. Sv. Cirkev chce všetky obrady dodržiavať. Na záver homílie kládol nám do sŕdc myšlienku, aby sme sa držali Ježiša Krista, nasledovali svoju vieru a milovali nebeskú Matku Máriu. „Sme jedna Cirkev, modlíme sa k našej matke a k našim svätcom,“ povedal o. M. Čajka.

Záver sv. liturgie patril uctievaniu ostatkov bl. M. D. Trčku a ich vystaveniu v kaplnke kláštora.

Po skončení sv. liturgie o. M. Čajka odpovedal na zvedavé otázky veriacich, ktorí sa zaujímali o život redemptoristov.

Po bohatom duševnom pokrme sme boli pozvaní miestnym redemptoristom o. Martinom na agapé a zároveň sme boli informovaní o činnosti Spoločenstva redemptoristov a laikov (KoRaL) v Kostolnej - Záriečí.

Krásu pestrofarebnej jesene, vôňu drevín a rozkvitnutých kvetov, žblnkot priezračného jazierka sme si vychutnali pri prehliadke rozsiahlej kláštornej záhrady.

Po mnoholitstviji ďakujúc o. redemptoristom za bohatý a hlboký duchovný zážitok, za povzbudzujúce slová a prebudenie hrdosti na našich mučeníkov sme sa rozchádzali domov naplnení nadšením v srdci a myšlienkou, že bol to deň, keď sme zabudli na naše každodenné starosti, bolesti, trápenia i radosti a odovzdali sme ich našim svätcom.
Zdroj: p. Ružena Volovárová a veriaci gréckokatolíckej trenčianskej farnosti(Článok publikovaný v MISIONÁRI č. 11/2007) 


Návšteva o. benediktínov 4. 11. 2007 
„Aby bol vo všetkom oslávený Boh (1 Pt 4, 11).“ 
V nedeľu 4. novembra 2007 prišiel medzi nás o. Damián, mních z rehole sv. Benedikta z Domu sv. Benedikta v Bacúrove, ktorého srdečne privítal náš duchovný otec Igor Cingeľ, správca trenčianskej gréckokatolíckej farnosti. O. Damián sa zúčastnil sv.  božskej liturgie, na ktorej po sv. evanjeliu nás v homílii povzbudil týmito myšlienkami:
-         Ježiš sa chce stretnúť so Zachejom
-         Jozue dostal príkaz, aby Izraeliti prechádzali okolo múra Jericha
-         Izraeliti zistili, že ich Boh je taký mocný, že premáha iné božstvá
-         charakterizoval hlavného mýtnika Zacheja, ktorý bol bohatý, obklopoval ho múr
-         Ježiš bol milosrdný, nelámal múry
-         Ježiš čaká na brány Zachejove, kým otvorí
-         Zachej bol malý, cítil sa slabý, odvrhnutý, a práve tá pokora bolo to, že otvoril dvere pre Krista

Na záver o. Damián povedal, že aj my si myslíme o sebe, že máme moc, sme bohatí a Boh nemôže vojsť, ale máme „kľúč“, ktorý otvorí a možno je to „Eucharistia“ ...
V dnešnom evanjeliu sa hovorilo o veľkom meste Jerichu a o maličkosti Zacheja, dodal na záver. 
Po sv. liturgii a oznamoch sa o. Damián opäť prihovoril k veriacim a stručne popísal život nasledovníkov sv. Benedikta. Zodpovedal na otázky veriacich, ktorých zaujímal život rehoľníkov - benediktínov. Ich spoločenstvo od r. 2003 sídli v bývalej farskej budove v Bacúrove pri Zvolene. Teraz má deväť členov a ďalší dvaja sa pripravujú v Tynci pri Krakove. Riadia sa heslom „ora et labora“. A aby mladá komunita benediktínov na Slovensku zostala verná výzve „aby bol vo všetkom oslávený Boh“ (citát z Prvého listu sv. apoštola Petra 4, 11, ktorý sa stal dôležitým heslom sv. Benedikta, ktoré sv. Benedikt umiestnil vo svojej Regule a má charakterizovať aj jeho nasledovníkov), oslavu Boha uskutočňujú:
-         neustálou spoločnou modlitbou liturgie hodín
-         napĺňaním poslania kláštora v dnešnom svete
-         realizáciou túžby postaviť kláštor Premenia Pána

A tak na jeseň roku 2006 sa začala stavba kláštora na kopci za dedinou Sampor neďaleko Zvolena. Základný kameň požehnal pri svojej poslednej návšteve Slovenska r. 2003 pápež Ján Pavol II. Stavenisko a pozemok pod kláštor požehnal o. biskup Rudolf Baláž 22. júna 2006.

Nový kláštor, na ktorý sme aj my prispeli svojimi milodarmi, bude nielen domovom pre mníchov, ale aj miestom pre každého, kto hľadá Boha.
Mnísi v túto nedeľu kázali pri všetkých sv. omšiach v rím. kat. farnosti Trenčín - mesto, Trenčín - Biskupice aj pri sv. liturgii v našej gr. kat. farnosti. Za milé prijatia a za zbierku na stavbu kláštora nám poslali ďakovný list.
Zdroj: pani Ružena Volovárová, Trenčín       


Posvätenie ikon 11. novembra 2007 

Druhú nedeľu v mesiaci slávime sv. liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku. Tá dnešná (11.11. 2007) bola o to slávnostnejšia, že sa pred sv. liturgiou posväcovali ikony Krista a Bohorodičky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou gréckokatolíckej cirkvi i našej liturgie. Ikony sú symbolom prítomnosti svätých a oknom do neba. Dve ikony - ikonu Krista - učiteľa a ikonu Presvätej Bohorodičky pre našu farnosť napísala p. Mgr. Alena Teicherová.

V úvode liturgickej slávnosti sa prihovoril duchovný otec Igor Cingeľ, správca trenčianskej gréckokatolíckej farnosti a privítal pozvaného otca diakona Jána Burdu, SJ z Bratislavy, p. Mgr. Alenu Teicherovú, autorku ikon so svojou rodinou z Dubnice nad Váhom a všetkých prítomných veriacich.

Nasledoval obrad posvätenia ikon. Tieto ikony sa budú používať celý rok, lebo je to tradícia katolíkov východného obradu. Otec Igor zároveň vyslovil „Pán Boh zaplať“ za krásne umelecké dielo a ako odmenu pojal do liturgických modlitieb autorku s rodinou a všetkých darcov na tieto ikony i dobrodincov chrámu.

Božskú liturgiu nášho otca svätého Jána Zlatoústeho slávili o. Igor a o. diakon Ján. Otec d. Ján svojím krásnym a zvučným hlasom predniesol sv. evanjelium od Lukáša a v homílii rozobral uchovávanie tradícii, úlohu, uctievanie a umiestnenie ikon v gréckokatolíckom obrade. To všetko vysvetlil na jednoduchom príklade obyčajného vojaka, ktorý každý večer sa díval na svoju peňaženku, v ktorej mal krížik, fotografiu a niekoľko drobností, a predsa ho to uspokojovalo. Tu vyzdvihol akú veľkú silu má obraz, ktorý pripomína sviatosť a milosť, keď si so svojou snúbenicou z fotografie po vojne povedali svoje „áno“. A zdôraznil, že tá príležitosť je dnes, prečo sme sa tu zišli. Máme dva obrazy, dve sväté ikony, Krista - učiteľa a Presvätej Bohorodičky, ktoré sme posvätili. Čo je vlastne ikona? Je to okno do neba, je to niekto, koho máme radi, koho chceme vidieť...Kto vidí mňa, vidí Otca - hovorí Ježiš. Ikona je nielen okno do neba, je aj to, čo bolo a čo je. Ikony majú svoje miesto v chráme, ktoré uctievame bozkom. Diakon Ján zakončil homíliu vojakom. Keď sa díval na fotografiu, bol v duchu so svojou snúbenicou a tešil na ten čas, kedy spolu uzavrú manželstvo - spoločenstvo lásky. Keď sa dívame na ikonu, dívame sa na Boha a tešíme sa na to, čo raz príde - večné spoločenstvo lásky s ním. Preto máme mať ikony aj doma. Ikona nám pomáha vidieť očami duchovné veci, kým náš vzťah dosiahne naplnenie a dodal, že aj vojak si po vojne zobral svoju snúbenicu.

Sv. liturgia bola ukončená spevom „Mnoho rokov...“ A nakoniec pred kaplnkou sv. Anny nás obloha očarila tancujúcimi snehovými vločkami a dopriala nám porozprávať sa s autorkou ikon a pohostiť sa sladkými a chutnými koláčikmi od. P. Janky, začo jej patrí - Pán Boh zaplať.
Zdroj: pani Ružena Volovárová, Trenčín


Vianočný koncert staroslovienskych kolied 30. decembra 2007 

Neobyčajne sviatočná bola posledná decembrová nedeľa (30.12. 2007) pre gréckokatolíkov trenčianskej farnosti v kaplnke sv. Anny.

Na sv. liturgii sa zúčastnil mužský spevácky zbor ALETHEIA z Gréckokatolíckej farnosti Ľubica (okr. Kežmarok), ktorý svojím spevom sprevádzal sv. liturgiu slávenú duchovným otcom Igorom Cingeľom, správcom trenčianskej gréckokatolíckej farnosti. Svojím harmonickým spevom vytvorili sviatočnú vianočnú atmosféru už pred sv. liturgiou, keď z ich hrdiel  zaznela koleda „V Viflejemi novina“. Po privítaní a predstavení členov speváckeho zboru duchovný otec Igor zaželal všetkým prítomným, aby si vychutnali zborový spev týchto mladých mužov počas celej bohoslužby. Takto slávená sv. liturgia zanechala dojemné pocity v srdciach veriacich.

Poobede zboristi mali Vianočný koncert staroslovienskych kolied v rímskokatolíckom chráme sv. Štefana Uhorského v Trenčianskych Tepliciach a večer opäť vystupovali v Kaplnke sv. Anny v Trenčíne.

Čas radosti, veselosti pokračoval aj v tento nedeľný večer, keď sa spevácky zbor rozhodol vystúpiť s Vianočným koncertom staroslovienskych kolied pre veriacich navštevujúcich kaplnku sv. Anny. Po privítaní členov zboru a prítomných duchovným otcom Igorom nás jeden z bohoslovcov brat Robert Krolák oboznámil s programom. Krásne vianočné staroslovienske i slovenské koledy boli popretkávané aj hovorovým slovom. Božij Syn dnes narodilsja, Nova radosť stala... sú to nádherné melodické piesne, ktoré rozohriali nejedno srdce veriacich, ktorí si s nimi potichu nôtili.

Koncert sa vydaril, vďaka patrí účinkujúcim, organizátorovi i zúčastneným, ktorí odchádzali domov s hlbokým kultúrnym a duchovným zážitkom.
Zdroj: p. Ružena Volovárová, Trenčín
Rok 2008
Nové kanonické usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 30. január 2008
Nové kánonické usporiadanie našej cirkvi sa zapísalo do dejín a kroník každej jednej gréckokatolíckej farnosti. Výnimkou nebola ani naša miestna farnosť. Čo sa vlastne stalo a aký bol priebeh týchto udalostí:
Gréckokatolícka cirkev slávi 30. januára sviatok Troch svätých svätiteľov - sv. Bazila Veľkého, sv. Gregora Teológa a sv. Jána Zlatoústeho.
Práve na tento sviatok, v stredu 30. januára 2008, Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Gréckokatolícku metropoliu so sídlom v Prešove. Za prvého gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval doterajšieho prešovského epar­chu Jána Babjaka SJ.
Zároveň Svätý Otec Benedikt XVI. v stredu 30. januára 2008 povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu. Za prvého košického eparchu vymenoval doterajšieho košického apoštolského exarchu Milana Chautura CSsR.

Dňa 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. vyčlenením z Prešovskej eparchie ustanovil aj novú gréckokatolícku eparchiu so sídlom v Bratislave - Bratislavskú eparchiu, ktorá zahŕňa územie západného a stredného Slovenska (Bratislav­ský, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický protopresbyterát). Za prvého bratislavského eparchu vymenoval otca Petra Rusnáka.

Vytvorenie Metropolie sui iuris so sídlom v Prešove, vymenovanie jej prvého arcibiskupa a metropolitu, povýšenie Košic­kého apoštolského exarchátu na eparchiu s vymenovaním jej prvého eparchu a zriadenie novej eparchie v Bratislave s vy­menovaním jej prvého eparchu je zo strany Svätej stolice veľkým vyznamenaním pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a ocenením jej osobitného svedectva o jednote s Rímskou cirkvou počas prenasledovania totalitným režimom v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Je to historická a zároveň nadčasová udalosť.
Naša vďačnosť je na prvom mieste nasmerovaná k Bohu a k Presvätej Bohorodičke, ako aj k blaženým gréckokatolíckym mučeníkom: prešovskému biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi OSBM, jeho pomocnému biskupovi Vasiľovi Hopkovi a rehoľnému kňazovi Metodovi Dominikovi Trčkovi CSsR. Úprimne ďakujeme aj Svätému Otcovi Benediktovi XVI., Kongregá­cii pre východné cirkvi a tiež bývalému apoštolskému nunciovi na Slovensku arcibiskupovi Mons. Henrykovi Jozefovi Nowackému.
Tieto udalosti sú nie len ocenením, ale aj výzvou k vernosti Bohu a Cirkvi. Iste prispejú k nášmu duchovnému rastu na ceste k svätosti.
Zdroj: Obežník Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, č. 1, rok 2008, s. 3.

Povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropoliu, liturgické slávenia v Prešove, v Košiciach a v Bratislave
Sobota 16., nedeľa 17. a pondelok 18. februára 2008, ako aj nedeľa 9. marca 2008 sú už zapísané do histórie Gréc­kokatolíckej cirkvi na Slovensku zlatými písmenami. Tí, ktorí v sobotu a v nedeľu naplnili Mestskú halu na Ulici Jána Pavla II. v Prešove, v pondelok Katedrálu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach a v nedeľu 9. marca Chrám sv. Vincenta de Paul v Bratislave, len tak ľahko nezabudnú na štyri nádherné liturgické slávenia. Ale aj tí, ktorí ich v sobotu a v nedeľu sledovali z Prešova na celom Slovensku, ba aj v zahraničí, v priamych prenosoch Rádia Lumen a v nedeľu aj v priamom prenose Slovenskej televízie.

Prešov, sobota 16. februára 2008
V sobotu bol pre novozriadenú Bratislavskú eparchiu vysvätený jej prvý biskup Peter Rusnák. Ruky naňho položil ako hlavný svätiteľ kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý bol v byzantskom biskupskom rúchu zároveň hlavným slúžiteľom archijerejskej svätej liturgie, a ako spolusvätitelia vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita a vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ako aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri a vyšší arcibiskup z Blaju v Rumunsku Lucian Muresan. Okrem nich sa na slávnosti zúčastnilo aj ďalších 29 arcibiskupov a biskupov byzantského a latinského obradu zo Slo­venska a zo zahraničia. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu koncelebrovalo 420 kňazov byzantského a latinského obradu zo Slovenska a zahraničia.
Homíliu predniesol kardinál Jozef Tomko a v úvode slávnosti sa prihovoril kardinál prefekt Leonardo Sandri. Kar­dinál Tomko v homílii okrem iného povedal: „Veľký je Hospodin Boh, ktorý vám naozaj štedro požehnal: navštívil vás rímsky pápež Ján Pavol II, dvaja vaši biskupi mučeníci a jeden rehoľník sú dnes blahoslavení, dali ste vznik najprv košickému exarchátu a teraz i bratislavskej eparchii a zajtra tu sám prefekt rímskej Kongregácie pre východné cirkvi vovedie do platnosti novú organizačnú štruktúru, keď vás uvedie do života ako gréckokatolícku cirkev „sui iuris" na Slovensku a intronizuje vášho prvého arcibiskupa-metropolitu. Máte začo ďakovať Hospodinovi a aj Svätému Otcovi za toľkú pozornosť. Dnešná vysviacka biskupa pre novozriadenú bratislavskú eparchiu sa zaraďuje do týchto krokov. Toto nové biskupstvo tak dostane svojho pastiera. Naozaj veľký je náš Pán Ježiš Kristus, náš hlavný Pastier, ktorý takto viedol a vedie svoje stádo na zelené pastviny! Jemu chvála a sláva i za tento slávnostný deň!“.
V Mestskej hale bolo približne 5000 veriacich. Spevom svätú liturgiu sprevádzal bratislavský gréckokatolícky zbor Chrysostomos. Spevom sa do liturgie zapojili aj neokatechumenátne spoločenstvá z celého Slovenska. Na konci všet­kým poďakoval novovysvätený vladyka Peter.

Prešov, nedeľa 17. februára 2008
V nedeľu sa konala liturgická slávnosť povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na Metropolitnú cirkev svojho práva so sídlom v Prešove a intronizácia prvého prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Mestská hala, v ktorej sa zišlo viac ako 8000 veriacich, doslova „praskala vo švíkoch“. Hlavným slúžite­ľom bol práve intronizovaný arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Na tejto historickej slávnosti sa zúčastnili štyria kardináli - prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, ktorý vladyku Jána intronizoval, kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup kardinál Ľubomyr Huzar z Kyjeva, krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz a kardinál Jozef Tomko.
Homíliu predniesol kardinál prefekt Leonardo Sandri. Povedal aj tieto slová: „ Vernosť kvitne v úrodnej pôde obrá­tenia, ku ktorému nás vyzýva Božie slovo... Vernosť kvitne v úrodnej pôde kresťanskej slobody". A pokračoval: „ Počas minulého storočia bola vaša cirkev umlčaná a j ej život bol paralyzovaný. Sv. Cyril a Metod spolu s vašimi mučeníkmi však zhora odkryli strechu a predstavili vás pred Pána. On vás pozdvihol, vrátil vás do vašich domovov a znova vás uviedol na cestu evanjelia. Radosť z tohto oslobodenia sa dnes obnovuje a stáva sa dokonalou. Chváľme spoločne Pá­na, lebo také niečo sme ešte nikdy nevideli". Zároveň v homílii zablahoželal Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a jej pastierom. Na konci slávnosti sa prihovorili aj ďalší traja kardináli.
Ďalšími vzácnymi hosťami boli vyšší arcibiskup z Blaju z Rumunska Lucian Muresan a ďalších 29 arcibiskupov a biskupov byzantského a latinského obradu zo Slovenska, Poľska, Češka, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Chorvát­ska, Srbska Čiernej hory, USA a Kanady. Nedeľnú slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu koncelebrovalo 455 kňazov byzantského a latinského obradu zo Slovenska a zahraničia.
Slávenia svojou prítomnosťou umocnili aj predstavitelia iných cirkví, zástupcovia štátu a samosprávy (medzi iný­mi predovšetkým riaditeľ Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Milan Čič, predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, viacerí poslanci Národnej rady Sloven­skej republiky), zástupcovia Európskej únie (eurokomisár Ján Figeľ, niektorí poslanci Európskeho parlamentu), diplo­matických misií (veľvyslanec USA na Slovensku Vincent Obsitnik, veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Eugen Perebyjnys) a akademickej obce zo Slovenska a zahraničia.
Nedeľnú liturgickú slávnosť spevom skrášlili gréckokatolícke katedrálne zbory z Prešova, Košíc, Bratislavy a zbor z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bi. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove.
Kardinál Jozef Tomko na konci svätej liturgie zablahoželal emeritnému prešovskému biskupovi Jánovi Hirkovi k výročiu biskupskej vysviacky, ktorú práve na tomto mieste prijal z jeho rúk presne pred osemnástimi rokmi.
Novointronizovaný arcibiskup a metropolita vladyka Ján v závere poďakoval za nesmiernu milosť a požehnanie, ktorého sa dostalo Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Za Konferenciu biskupov Slovenska sa po liturgických sláveniach v sobotu a v nedeľu prihovoril jej predseda spiš­ský biskup František Tondra.
Zo slávnosti zaslali gréckokatolícki veriaci spolu s kardinálom prefektom a so svojimi pastiermi ďakovný list Svä­tému Otcovi Benediktovi XVI. Záver slávenia patril modlitbe k trom blahoslaveným gréckokatolíckym hieromučeníkom pred ich relikviami.
Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade sa potom konal brífing so štyrmi kardinálmi, vladykom Jánom Babjakom SJ a Mons. Gianfrancom Gallonem, chargé d'affairs Apoštolskej nunciatúry na Slovensku, ktorí cez médiá ponúkli verejnosti svoje prvé dojmy.
Vysokí cirkevní predstavitelia nesmierne ocenili nielen priebeh a organizáciu slávení, ale predovšetkým života­schopnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, jej duchovnosť, množstvo mládeže, ako aj veľkú radosť a entuziaz­mus veriacich, ktoré sa nedali prehliadnuť. Sú to hodnoty, ktoré môžeme ponúknuť svetu.
V nedeľu večer kardinál Leonardo Sandri navštívil prešovský Gréckokatolícky kňazský seminár bi. biskupa P. P. Gojdiča, kde sa v prítomnosti vladyku Jána Babjaka SJ stretol so seminaristami, asistenciou, ceremoniármi a organizátormi liturgických slávení v Prešove.

Sprievodný program v Prešove
V sobotu večer sa v Mestskej hale niekoľko stoviek mladých ľudí zúčastnilo na Duchovnom programe pre mládež a dospelých, ktorého súčasťou bola aj veľká večiereň s čítaniami a homíliou vladyku Petra Rusnáka a beseda s kardinálom Leonardom Sandrim, kardinálom Jozefom Tomkom, vladykom Jánom Babjakom SJ, vladykom Milanom Chauturom CSsR, vladykom Petrom Rusnákom a chargé d affaires Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Mons. Gian­francom Gallonem, ktorej časť bola naživo vysielaná v Rádiu Lumen. Ďalšou súčasťou programu bola videoprojekcia o povolaniach, evanjelizačný koncert bohosloveckej hudobnej skupiny Anastasis a Eucharistická adorácia s požehnaním.
Sprievodnou akciou týchto historických udalostí bola vernisáž výstavy Ikony Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska za účasti vladyku Jána Babjaka SJ a viacerých arcibiskupov a biskupov. Konala sa večer v sobotu 16. februára v Krajskom múzeu v Prešove. Jej iniciátorom bol Vincent Luca, ktorý je spolu s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom spoluzakladateľom tejto ikonopiseckej školy.

Košice, pondelok 18. februára 2008
V pondelok 18. februára pokračovali veľké dni Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku liturgickou slávnosťou pový­šenia Košického apoštolského exarchátu na eparchiu a jeho doterajšieho exarchu vladyku Milana Chautura CSsR na eparchu. Táto slávnosť sa uskutočnila v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorá bola maximálne naplnená veriacimi, ktorí stáli aj vonku. Jeho Eminencia kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, najprv intronizoval prvého košického eparchu novozriadenej Košickej eparchie. Zároveň kardinál prefekt pred­niesol homíliu.
Archijerejskú svätú liturgiu, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, koncelebrovalo ďalších 14 arcibisku­pov a biskupov byzantského a latinského obradu zo Slovenska a zo zahraničia a 255 kňazov byzantského a latinského obradu zo Slovenska a zahraničia. Na konci sa prihovoril prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a za rím­skokatolíckych biskupov Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup a metropolita.

Bratislava, nedeľa 9. marca 2008
Liturgická slávnosť intronizácie bratislavského eparchu sa konala v nedeľu 9. marca v Bratislave. Vladyku Petra do jeho novej služby uviedol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Biskupské žezlo mu odovzdal sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Antonio Maria Veglio. Na slávnosti, ktorá sa z kapacitných dôvodov kona­la v rímskokatolíckom Kostole sv. Vincenta de Paul, ktorý sa celý naplnil veriacimi, bol prítomný aj kardinál Jozef Tomko, bratislavský arcibiskup a metropolita Stanislav Zvolenský, trnavský arcibiskup Ján Sokol, košický eparcha Milan Chautur CSsR a ďalší šiesti biskupi byzantského a latinského obradu zo Slovenska a zahraničia, ako aj zástupca Svätej stolice na Slovensku Mons. Gianfranco Gallone a približne 60 kňazov byzantského a latinského obradu zo Slo­venska a zahraničia.
Homíliu predniesol vladyka Peter Rusnák.
Spevom nádhernú slávnosť sprevádzali bratislavské spevácke zbory Chrysostomos, Kyrillomethodeon a Lamač -Dúbravka.
Katedrálnym chrámom Bratislavskej eparchie sa stal doterajší farský Chrám Povýšenia svätého Kríža na Ulici 29. augusta v Bratislave, vedľa ktorého sa nachádza aj biskupský úrad. Eparchia má zatiaľ 4 protopresbyteráty: Bratislav­ský, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický, 14 farností a približne 25 000 veriacich, ktorých počet sa však neustále mení hlavne z dôvodu veľkej migrácie ľudí.
Na všetkých štyroch sláveniach sa aktívne zúčastnil Mons. Gianfranco Gallone, chargé d'affairs Apoštolskej nun­ciatúry na Slovensku.
Z poverenia prešovského arcibiskupa a metropolitu správu vypracoval Ľubomír Petrík, kancelár Gréckokatolícke­ho arcibiskupského a metropolitného úradu v Prešove.

Vladyka Peter Rusnák na návšteve gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne 20.4. 2008
V predchádzajúcich mesiacoch v tomto roku sme boli svedkami slávnostných udalosti gréckokatolíckej cirkvi. Jednou z nich bolo ustanovenie Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave a vymenovanie jej prvého gréckokatolíckeho eparchu Petra Rusnáka.
Veľadôstojný otec biskup Peter Rusnák, predtým bratislavský protopresbyter, od roku 2004, kedy bola zriadená gréckokatolícka farnosť Trenčín, prichádzal do Trenčína aj s inými kňazmi sláviť sv. liturgiu pre gréckokatolíckych veriacich do kaplnky sv. Anny.
V nedeľu 20.4. 2008, piatu nedeľu po Pasche - o samaritánke, radostnú a jedinečnú chvíľu zažili veriaci z Trenčína a okolia. Bola to prvá návšteva novo vysväteného vladyku Petra Rusnáka. Spolu s ním sv. liturgiu slávili kancelár biskupského úradu v Bratislave o. Peter Sabol a správca farnosti Trenčín o. Igor Cingeľ.
Pred slávením archijerejskej sv. liturgie, duchovný otec Igor privítal všetkých prítomných z Trenčína a okolia - Považskej Bystrice, Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice, Trenčianskej Teplej, Trenčianskej Turnej, Trenčianskych Bohuslavíc, Potvoríc v kaplnke sv. Anny a povedal: „Otvorme svoje srdcia a slávme sv. liturgiu ako tajomstvo našej spásy.“ A celým chrámom zaznel veľkonočný tropár: „Kristus slávne vstal z mŕtvych ...“
Vladyka Peter v homílii pozdravil a privítal všetkých veriacich, bol rád, že všetkých mohol vidieť a povzbudiť vo viere. „Viera je dar Boží,“ povedal, „pre ktorý sa treba otvoriť. Boh mi dal cestu, aby som bol otvorenejší.“ Vyzval veriacich, aby porozmýšľali nad Evanjeliom a zamysleli sa nad „trvalo udržateľným rozvojom svojho kresťanského života.“ Ako príklad uviedol podnikateľský trvalo udržateľný rozvoj a plán práce, ktorý musí mať každý, kto sa do niečoho púšťa. Porovnal to aj so ženou samaritánkou z Evanjelia, ktorá pochopila, že je veľmi dobre poznať nevyčerpateľný prameň živej vody a sýtiť sa živým Božím Slovom. Nejde tu o jednorazovú akciu, ide tu o trvalý rozvoj. I niektorý ľudia tak robia. Pookrejú v chrámoch alebo na nejakom pútnickom mieste, ale dlho nevydržia. Preto je potrebné dopĺňať sa Božou milosťou a Božím Slovom každodenne. Vysvetlil to na príkladoch. Čo je láska? Láska to je večný život. Čo je živá voda? Voda je večný život. Pane, daj mi živej vody, aby som mal z čoho dávať. Ježiš Kristus - to je večná voda, večný život. Večný život - život Kristov je život vo Svätom Duchu, odpustení, láske, takej láske ktorá umrela na kríži. Svoju homíliu ukončil slovami: „Nech nám dá Pán Boh otvorené srdce pre toto slovo. Christos voskrese!“

V závere sv. liturgie veriaci pozdravili otca biskupa Petra, zablahoželali mu k odvahe a pokore prijať službu biskupa a popriali mu, nech pod jeho vedením rastie a silnie naša Cirkev. Vyjadrili tiež radosť z ustanovenia Bratislavskej eparchie a zaželali jej prvému eparchovi požehnané roky života a obdarovali ho kyticou kvetou.
Po mnoholitstvijách Svätému Otcovi, vladykovi Petrovi a všetkým prítomným sa veriaci stretli pred kaplnkou, kde posilnení vo viere, v priateľskom rozhovore sa zdieľali s duchovnými zážitkami medzi sebou, biskupom i duchovnými otcami a zároveň si pochutnali aj na štedrom agapé.
Zdroj: p. Ružena Volovárová, Trenčín

Stretnutie farnosti 29. júna 2008

Pre gréckokatolíkov trenčianskej farnosti bol 29. jún 2008 významným dňom. Jednak to bol výročný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, patrónov našej eparchie a zároveň Deň spoločenstva veriacich a priateľov našej farnosti.

Doobeda sa slávila sv. liturgia na sviatok svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla v kaplnke sv. Anny. Sv. liturgiu slávil novopresbyter o. Marek Kaľata, rodák z Malcova, spolu so správcom farnosti o. Igorom Cingeľom, ktorý hneď na začiatku sv. liturgie predstavil a privítal o. novokňaza Mareka s manželkou a všetkých veriacich v kaplnke. V homílii o. Marek hovoril, že dnes oslavujeme dvoch apoštolov Petra a Pavla. Hovoril o ich poslaní a stretnutí s Ježišom Kristom, o hlásaní Božieho slova a skale na ktorej stojí cirkev. Na záver zdôraznil, nech sú pre nás sv. apoštoli symbolom pravdy a príkladom vytrvalosti a vernosti Kristovi až do konca.

Pred ukončením sv. liturgie o. Marek udelil všetkým veriacim svoje novokňazské požehnanie. Sv. liturgia sa ukončila mnoholitstvijem a myrovaním.

Poobede sme sa presunuli na autách do malebnej prírody na kopanicu Štilichovec v Melčickej doline, kde o. Igor privítal prítomných všetkých vekových skupín a krátko sa k nim prihovoril. Nasledoval slávnostný obed a pásmo hovoreného slova „spomienky na prefajne zamplinske jedzeňe a tradície Zemplína“ i „na selo naše rusnacke.“

So záujmom sme si vypočuli prednášku PhDr. Lea Kuželu na tému: „Stopy misie sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne“. Povedal, že osudom Veľkomoravskej ríše je skutočnosť, že dodnes nevieme presne vysvetliť mnohé otázky spojené s jej históriou, a preto je predmetom úvahy. Zmienil sa o archeologických nálezoch na Trenčianskom hrade, kde 14. augusta 2006 bola slávnostne otvorená nová archeologická expozícia Trenčianskeho múzea - rotunda z 9. storočia. Podľa niektorých historikov by mohlo ísť o cyrilo-metodské baptistérium. Hovoril o solúnskych bratoch sv. Konštantínovi Filozofovi a sv. Metodovi, o ich misijnej činnosti, vytvorení slovanského písma - glagoliky a preklade Písma svätého do slovanskej reči, o sv. Klimentovi a sv. Gorazdovi, o ich vyhnaní kráľom Svätoplukom a o iných zaujímavostiach. V závere pripomenul, že ctiteľov oboch sv. bratov zaujíma, kde sa nachádza chrám, v ktorom bol arcibiskup Metod pochovaný, lebo je viacero úvah, no mnohé súvislosti treba overovať. Svoju prednášku ukončil myšlienkou, že aj keď boli Metodovi žiaci z územia Veľkej Moravy vyhnaní, v povedomí ľudu ostali zachované výrazné stopy, tradície a spomienky na cyrilo-metodskú misiu.

Potom sa nám predstavila mládežníci z gospelovej skupiny so svojím evanjelizačným programom a koncertom, ktorý sme s radosťou a záujmom vypočuli a odmenili potleskom.

Duchovný otec Igor nezabudol ani na oslávencov Petrov a Pavlov, ktorým zablahoželal a obdaroval ich dôstojnými darmi. Potom im dal zahrať sólo a zábava pokračovala tancom a spevom krásnych ľudových piesní. Po celý čas aj naše deti - naša budúcnosť obveseľovala nás všetkých svojím šantením, hraním a spevom. Všetok voľný čas nám spríjemňoval náš neúnavný harmonikár Paľko, ktorý svojím spevom rozospieval a roztancoval všetkých.

Po zaslúženej práci bola aj zaslúžená večera - tradičné vynikajúce zemplínske jedlo - holubky (plnený kapustný list).

Po večeri o. Igor poďakoval organizátorom stretnutia za spoluprácu, hostiteľom a obsluhujúcim za občerstvenie a pohostenie a všetkým prítomným za účasť s prianím, aby sa takéto stretnutia veriacich a priateľov našej farnosti tradovali. V dobrej pohode sa vydarená nedeľa ukončila.

Autor: p. Ružena Volovárová

Púť na Skalku pri Trenčíne 19. - 20. júla 2008

Skalka pri Trenčíne patrí medzi najstaršie pútnické miesta na Slovensku. Už skoro 1000 rokov je to miesto modlitby a vzdávania chvály Bohu. Na tomto mieste sa osobitne rozvíja úcta k dvom svätcom sv. Andrejovi - Svoradovi a Beňadikovi, ktorí tu ako pustovníci žili a zomreli na začiatku 11. storočia. Hlavná púť na Skalke sa koná každoročne 17. júla (resp. v nedeľu po 17. júli) v deň kanonizácie obidvoch svätcov.

Sv. Andrej - Svorad bol pôvodom Poliak, narodil sa okolo r. 980. Pochádzal z Opatovca na Visle. V roku 1022 vznikli v Poľsku nepokoje, keď kráľ Boleslav Chrabrý vystúpil proti tým, čo sa pridržiavali staroslovienskej liturgie a chcel ju odstrániť. Vtedy mnohí, čo sa jej nechceli zriecť, odišli z krajiny buď do Kyjevskej Rusi, do Čiech alebo na naše územie. Takto prišiel k nám aj Svorad. Na Zobore vstúpil do benediktínskeho kláštora sv. Hypolita a prijal rehoľné meno Andrej. Po čase sa uťahuje do samoty - pustovne neďaleko kláštora. Neskoršie odchádza na Skalku, aby tam ako pustovník strávil zvyšok života spolu s učeníkom Beňadikom. Zomrel okolo roku 1030. Jeho pozostatky sú uložené v nitrianskom katedrálnom chráme.

Sv. Beňadik (Benedikt, Stojislav) bol pravdepodobne Slovák a pochádzal z Ponitria. V „Zbierke svätcov Uhorska“ sa spomína ako „Považan - sv. Benedikt Vážsky - pustovník v Uhorsku.“ Podobne ako sv. Svorad aj on vstúpil do kláštora na Zobore. Neskôr ho pridelili za pomocníka v starobe sv. Svoradovi. Po smrti svojho učiteľa žil na Skalke ešte tri roky. V roku 1033 ho prepadli zbojníci, zabili a mŕtve telo zhodili do Váhu. Odvtedy ľudia videli veľkého orla sedávať na brehu akoby čosi pozoroval. Po roku vytiahli Beňadikovo telo z vody celkom neporušené.

Svätorečení boli 17. júla 1083 v Nitre.

Tohtoročná púť na najstaršie pútnické miesto na Slovensku - Skalku pri Trenčíne k sv. Andrejovi - Svoradovi a Beňadikovi sa začala 17. júla 2008 na sviatok svätcov (podľa západného obradu) sv. omšou v kostole na Novej Skalke a pokračovala procesiou do Kláštora na Starej Skalke. Hlavná púť bola v sobotu a nedeľu s bohatým duchovným programom pre veriacich, do ktorého prispeli aj mládežnícke hudobné a spevácke skupiny.

V sobotu a nedeľu na Starej Skalke sme sa mohli zúčastniť prehliadky kláštora a vernisáže diel z Medzinárodného výtvarno - literárneho sympózia ORA ET ARS - Skalka 2008 s kultúrnym programom. Počas púte sme mohli navštíviť zrekonštruovanú kaplnku Narodenia Pána a jaskyňu.

O 21:00 hod. v sobotu sme sa zúčastnili gréckokatolíckej sv. liturgie (cirkevnoslovanskej) v kaplnke v areáli kláštora na Starej Skalke. Už samotný vstup do kaplnky navodzoval dôstojnú atmosféru, v ktorej žili sv. Andrej - Svorad a Beňadik, riadiaci sa heslom „Modli sa a pracuj“ a praktizovaním čností trpezlivosti, poníženosti, poslušnosti, čistoty, chudoby, dobrotivosti ... , ktoré sú znázornené v podobe schodov do neba nad hlavným oltárom kaplnky.

Duchovný otec Igor Cingeľ, správca gréckokatolíckej trenčianskej farnosti, privítal kňazov o. Radovana Andrejku a o. Gabriela Dzvoňára, zbor bratov bohoslovcov sv. Romana Sladkopevca z Prešova, ako aj všetkých prítomných a vyzval nás, aby sme sa všetci duchovne povzbudili na tomto svätom mieste.

Úvod liturgie patril prekrásnemu zborovému spevu bohoslovcov. Hlavným slúžiacim sv. liturgie bol o. Igor. V kázni pripomenul, že v tomto týždni si pripomíname významné osobnosti a svätcov našej cirkvi. Vo štvrtok blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa a sv. veľkomučenicu Marínu. V piatok prepodobných otcov Andreja - Svorada a Beňadika, v sobotu prepodobnú Makrínu a 20. júla si pripomíname aj proroka Eliáša a jeho život na púšti v tichu. Oni sú pre nás vzory hlbokého života s Bohom a komunikácie s ním prostredníctvom stíšenia sa. Dnes zóna ticha vypadla zo života kresťana, život je veľmi hlučný. No Boh sa zjavuje v tichu. Boh sa chce prihovárať nášmu srdcu v tichu. „Otvorme svoje srdcia Bohu, aby sa prihováral“, zdôraznil a na záver vyzval veriacich, aby zotrvali v tichu srdca a vnímali Boží hlas.

Celou bohoslužbou sa vynímal nádherný spev bohoslovcov. Na záver sa o. Igor zo srdca poďakoval duchovným otcom za spoluslúženie, bohoslovcom za prekrásny spev a všetkým prítomným za účasť na najkrajšom slávení cirkvi - Eucharistii s pozvaním na nedeľňajšiu sv. liturgiu. Bohoslužba sa ukončila mnoholitstvijem a prosbou, aby sme sa rozišli v tichu do našich domovov.

V nedeľu sa po prvýkrát v novodobej histórii tejto púte slávila gréckokatolícka sv. liturgia (slovenská) na Novej Skalke pri poľnom oltári, ktorú svojím spevom doprevádzala skupina Zboru sv. Romana Sladkopevca z Prešova. Hlavným slúžiteľom bol o. Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej eparchie. Spoluslávili sv. liturgiu o. Igor Cingeľ z Trenčína, o. Patrik Székely z Červenej Vody, o. Radovan Andrejko z Dubnice nad Váhom a o. František Murín zo Žakoviec. Po privítaní všetkých prítomných o. Vladimír Skyba posvätil ikonu sv. Andreja - Svorada a Beňadika, ktorú napísala a na toto pútnické miestu darovala ikonopiska Mgr. Alena Teicherová z Dubnice nad Váhom a privítal pútnikov na tejto hore slovami: „Srdečne vitajte a otvorme svoje srdcia na slávenie sv. Eucharistie.“ Vo svojej homílii sa pýtal a zároveň analyzoval a vysvetľoval čo rozumieme pod slovom kresťan. Slovo kresťan treba spojiť zo slovom láska a premietol to aj na naše rodiny. Kresťanstvo znamená mať Svätého Ducha, mať lásku v podobe kríža, na obraz Božieho Syna Ježiša Krista. Na záver vyzval pútnikov, aby sa odovzdali Bohu, lebo: „Iba táto láska pretvorí tento svet“, zdôraznil.

Záver bohoslužby patril mnoholitstviju a príhovoru o. Stanislava Strapka, miestneho rímskokatolíckeho farára, ktorý sa poďakoval generálnemu vikárovi za prednesené modlitby východnej liturgie a poprial, aby nás Pán Boh posilňoval a Panna Mária ochraňovala, aby sme sa vo viere navzájom povzbudzovali. Vyslovil tiež svoje želanie, aby sa slávenie gréckokatolíckej sv. liturgie na tomto pútnickom mieste stalo tradíciou.

Púť sa zavŕšila slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval vojenský biskup Mons. František Rábek, spolu s kňazmi oboch obradov.

p. Ružena Volovárová

Odpust v kaplnke sv. Anny 27. júla 2008

Tohtoročná odpustová slávnosť sv. Anny pripadá na významné 240. výročie od posvätenia Kaplnky sv. Anny v Trenčíne. Mali by sme si pripomenúť, čo všetko sa udialo v tomto Božom Chráme počas 240 rokov. Preto v sobotu 26. 7. 2008 sa slúžila rímskokatolícka sv. omša so spomienkou a vďakou tým, ktorí tu pôsobili, starali sa a navštevovali túto kaplnku. Pán Boh zaplať všetkým veriacim, ktorí počas histórie kaplnky vždy boli ochotní priložiť ruku k dielu jej zachovania.

Počas piesne: „Ja som si vyvolil za ochranu - matku Matky Pána svätú Annu ...“ pristúpil sprievod kňazov k hlavnému oltáru, kde dekan trenčianskej rímskokatolíckej farnosti Mons. Milan Kupčík privítal dnes vo väčšom počte prítomných veriacich a pátrov dominikánov p. Aquinasa a p. Pavla. Hlavným celebrantom sv. omše bol dekan Mons. Milan Kupčík, koncelebrovali pátri dominikáni a o. Igor Cingeľ, správca gr. kat. farnosti v Trenčíne. Homíliu mal p. Aquinas, 93 ročný dominikán, ktorý oslovením drahých bratov a sestier povedal, že poslednýkrát v tejto kaplnke slúžil sv. omšu 12. novembra 1949 (je to už 59 rokov). Teraz je vďačný, že opäť môže slúžiť pri príležitosti 240. výročia. Spomenul, že od svojho posvätenia sa v tejto kaplnky vysluhovalo mnoho krstov, sviatosti pokánia a zmierenia, sviatosti Eucharistia. Tým kaplnka už 240 rokov slúži ako miesto posvätenia Božieho ľudu, ktorý sa tu zhromažďuje. Nakoniec sa obrátil s prosbou k sv. Anne, patrónke tejto kaplnky, a k preblahoslavenej Panne Márii, aby orodovali za trenčiansku farnosť, aby sa jej veriaci vždy živili sviatosťami a tak došli do večnej slávy.

Nakoniec sa i veriaci poďakovali pátrovi Aquinasovi, že im Pán pomohol prísť do jeho obľúbenej kaplnky. Dekan sa poďakoval o. dominikánom, za to že spravovali túto kaplnku 10 rokov (1939-1949) a že prijali pozvanie na toto výročie. Na záver povedal, aby Božia láska sa rozdávala a odovzdávala budúcim pokoleniam. Tak ako Matka Božia sa chúlila k sv. Anne, aj my by sme sa mali chúliť k Ježišovi Kristovi. Nech táto láska žije ďalej a nech vo farskej rodine zvíťazí, lebo ona dáva radosť do života.?

Gréckokatolíci trenčianskej farnosti slávia sv. liturgiu východného obradu v tomto chráme sv. Anny už piaty rok (od zriadenia farnosti r. 2004). V nedeľu 27. júla 2008 sme aj my odpustovou slávnosťou slávili chrámový sviatok a patrónku kaplnky sv. Annu. Správca gréckokatolíckej trenčianskej farnosti o. Igor Cingeľ privítal pozvaných kňazov o. Róberta Režného, CSsR z kláštora otcov redemptoristov z Kostolnej - Záriečia, o. Radovana Andrejku, väzenského kaplána z Dubnice nad Váhom a všetkých prítomných, ktorí sa zúčastnili vo väčšom počte slovami: „Otvorme svoje srdcia, aby sme mohli sláviť sv. Eucharistiu. Buďte srdečne vítaní.“

Hlavným slúžiteľom sv. liturgie bol o. Radovan, s ním spoluslávili o. Igor a o. Róbert, ktorý bol aj slávnostným kazateľom Božieho Slova. V homílii veriacich o. Róbert oslovil: „Bratia a sestry som veľmi rád, že môžem byť s vami, aby sme slávili patrónku tohto chrámu sv. Annu.“ Ďalej v homílii dal rečnícku otázku - čo je to svätosť, kto je svätý, čo je svätosť a uviedol príklady. Vysvetlil, že svätci to sú ľudia, cez ktorých prenikajú lúče pravého Svetla - Ježiša Krista. Svätci sú ľudia, cez ktorých vnímame svetlo. Keď hovoríme o sv. Anne, je veľkým príkladom pôsobenia Boha, tam kde žila. Sv. Anna je príkladom, že Boh pôsobí v skrytosti cez človeka, ktorý mu aj v malých všedných príležitosti zostáva verný. Ona sa stala matkou Presvätej Bohorodičky, nech je jej život pre nás príkladom. My sme povolaní sláviť dnes sviatok sv. Anny, lebo ona pre náš život svieti svojim príkladom. Zakončil homíliu modlitbou k sv. Anne: „A tak sv. Anna, matka Panny Márie, oroduj za nás.“

o. Igor v závere poďakoval a zároveň poprial o. Róbertovi Režnému veľa úspechov v ďalšom jeho pôsobení, keďže odchádza z kláštora v Kostolnej - Záriečí do kláštora v Podolínci, kde bude mať na starosti formáciu nových redemptoristov. Ako poďakovanie mu od našej farnosti odovzdal knihu od pápeža Benedikta XVI. s katechézami o apoštoloch a ikonu sv. Cyrila a Metoda. Duchovnému o. Radovanovi poďakoval za slávenie Eucharistie a prítomným za účasť na odpustovej bohoslužbe. Odpustová sv. liturgia sa zakončila sprievodom okolo kaplnky s čítaním štyroch sv. Evanjelií, myrovaním a mnoholitstvijem. Otec Igor potom pozval všetkých prítomných na bohaté a sladké agapé, ktoré pripravili ženy z farnosti.

p. Ružena Volovárová