Gréckokatolícka farnosť Trenčín patrí medzi najmladšie gréckokatolícke farnosti na Slovensku. Bola zriadená dekrétom prešovského eparchu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ č. 2232/2004 dňa 15. júla 2004, vyčlenením z gréckokatolíckej farnosti Bratislava. K farnosti Trenčín boli pridružené všetky mestá a obce Trenčianskeho kraja. Farnosť patrila do Prešovskej eparchie a bratislavského protopresbyterátu.

Jurisdikčné územie farnosti pri jej zriadení tvorili: mesto Trenčín - 187 veriacich, okresy: Trenčín - 70 veriacich, Prievidza - 368 veriacich, Ilava - 87 veriacich, Myjava - 94 veriacich, Nové Mesto nad Váhom - 97 veriacich, Partizánske - 69 veriacich, Považská Bystrica - 85 veriacich, Púchov - 54 veriacich, Bánovce nad Bebravou - 64 veriacich (počty veriacich sú podľa údajov zo sčítania ľudu v SR z roku 2001).

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti pri jej zriadení bol: 1175 veriacich.

Sv. liturgie sa od 6. júna 2004 pravidelne slávia každú nedeľu v rímskokatolíckej kaplnke sv. Anny na Námestí sv. Anny v Trenčíne.

Od 1. júla 2007 sa sv. liturgie pravidelne začali sláviť (2. a 4. nedeľu v mesiaci) aj v meste Prievidza v rímskokatolíckom mariánskom chráme na cintoríne. Tým farnosť Trenčín začala mať svoju filiálku.

Správa farnosti od jej vzniku 15. júla 2004 do 15. júla 2006 bola daná gréckokatolíckej farnosti v Bratislave. Sv. liturgie prichádzali slúžiť o. Mgr. Peter Rusnák, bratislavský protopresbyter, o. Mgr. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný farnosti Bratislava a kapláni bratislavskej farnosti o. Mgr. Miroslav Mrug a o. Mgr. Jozef Popik. 15. júla 2006 bol za správcu farnosti menovaný o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý už začal bývať v Trenčíne.

15. januára 2008 bola dekrétom (č. j.: 137/2008) prešovského eparchu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ zriadená samostatná gréckokatolícka farnosť Prievidza, vyčlenením z doterajšej gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Do novej farnosti boli začlenené mestá a obce okresov Prievidza a Partizánske, neskôr k nej bol pričlenený aj okres Bánovce nad Bebravou.
Správa tejto farnosti je toho času daná gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne.

Od 30. januára 2008 , kedy na sviatok Troch svätých svätiteľov, Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Gréckokatolícku metropoliu na Slovensku so sídlom v Prešove, sa farnosť Trenčín stala súčasťou novej Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie. Bratislavská eparchia vznikla vyčlenením z Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Za prvého bratislavského eparchu bol vymenovaný otec Peter Rusnák, farár v Bratislave.

Gréckokatolícka farnosť Trenčín má v súčasnosti 817 veriacich a zahŕňa v sebe celé územie Trenčianskeho kraja okrem okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

3. októbra 2010 sa pravidelne začali sláviť sv. liturgie v Novom Meste nad Váhom v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja (vždy 3. nedeľu v mesiaci, od roku 2012 pribudli aj niektoré dni počas týždňa - spravidla utorok a štvrtok). Tým farnosť Trenčín začala mať svoju filiálku.    

5. júla 2013 bolo dekrétom (č.j.: 252/2013) vladyku Petra Rusnáka ustanovené patrocínium farnosti. Patrónmi farnosti sa stali Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov, spolupatróni Európy.

6. júla 2013 vladyka Peter Rusnák posvätil v Trenčíne na ul. 1. mája farský pozemok, na ktorom s Božou pomocou chceme začať stavať nový gréckokatolícky chrám zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, pastoračné centrum a farskú budovu. 

14. apríla 2014 bolo Mestom Trenčín vydané právoplatné Stavebné povolenie na stavbu nového gréckokatolíckeho chrámu s pastoračnými priestormi a farskej budovy v Trenčíne.

25. mája 2014 vladyka Peter Rusnák predpísanými liturgickými modlitbami položil základný kameň chrámu a vztýčil kríž na mieste budúceho prestola. Týmto dňom začali stavebné práce na výstavbe nového chrámu a farskej budovy v Trenčíne.

31. augusta 2014 začali v našej trenčianskej farnosti pôsobiť rehoľné sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie - sestry služobnice. Je to ich prvý rehoľný dom na území Briatislavskej eparchie. V našej farnosti sa ujali starostlivosti o chrám v službe cerkovničiek a starostlivosti o chorých.

1. septembra 2015
zriadili sestry služobnice v našej farnosti Cirkevnú materskú školu na Olbrachtovej ulici v Trenčíne pre 45 žiakov. V budove škôlky vznikol aj ich nový kláštor a kaplnka bl. Tarzície, ktorá slúži aj pre veriacich farnosti.  

30. decembra 2015 bolo Mestom Trenčín vydané právoplatné Kolaudačné rozhodnutie na farskú budovu a prípojky energii. Farský úrad sa presťahoval do nových priestorov farskej budovy na ul. 1. mája 10 v Trenčíne.
 

 

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.